2018. július 22., vasárnap

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér

Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,
amikor még a Küküllön
malom duruzsolt.

Megőröltem a búzámat,
lisztje, mint a hó,
Örült neki a ház népe,
kivált nagyanyó.

Sütött is az új búzából
olyan kenyeret,
illatára odagyűltek
mind a gyerekek.

Azóta is azt kívánom:
legyen a világ
olyan, mint a búza közt
a kék búzavirág.

Mindenkinek jusson bőven
illatos-fehér,
ropogósra sütött, foszlós
nagyanyó-kenyér!

Csanádi Imre: Ősz-elő


Szállj, szállj,
ökörnyál,
jön az ősz,
megy a nyár, -
megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.

Csanádi Imre: Új kenyér

Szőkül a búza,
feje földre húzza,
nosza, learatjuk,
kévébe kapjuk,
kepesorba rakjuk,
szekéren behordjuk,
asztagba tornyoljuk,
cséplőgép kivereti,
gőzmalom
megőrleti,
porzik a liszt,
mint a hó,
abból sül a
friss cipó.

Csanádi Imre: Májusdicsérő
Május,
mosolygó,
békák torkát
megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz
madarat,
meghozod
a nyarat,
pölyhös
fecskét,
fára cseresnyét!

Csanádi Imre: Naphívogató


Süss föl, nap,
fényes nap,
kis kakas kukorékol,
megvirrad.
Csillagok kialusznak,
kósza ködök szakadoznak,
arany ajtók hasadoznak, -
süss föl, nap!

Csanádi Imre: Őszi levél

Köd szitál,
hull a dér,
lepörög a
falevél;
földre szökik, szemétnek,
aki éri, ráléphet, -
sziszegő szél
söpri, hajtja,
hullongó hó
betakarja.

Csanádi Imre: Kovácsok

Üllő
kalapács, -
ki kongatja?
két kovács!
Cseng, cseng
messzire,
csillag csapkod
ezrivel;
ablak alá
éj oson,
hajnal pirul
a vason.

Csanádi Imre: HangversenyCsibe mondja: csip, csip, csip!
Jön a kánya, nyakon csíp!

Tyúk mondja: kotkodács!
Ha koplaltatsz, nincs tojás!

Lúd mondja: gigágá!
Gyalog megyünk világgá!

Ruca mondja: háp, háp, háp!
Hová lett a tele zsák?

Pulyka mondja: rut, rut, rut!
Aki kapzsi, mindig rút!

Kecske mondja: mek, mek, mek!
Jól vigyázz, mert megböklek!

Borjú mondja: mu -mu -mu!
Minden sarkon újkapu!

Disznó mondja: röf, röf, röf!
Hol egy tócsa? Hadd fürdök!

Csanádi Imre: Traktor


Fölszikkad a téli sár,
Munkára vár a határ,
Traktor szántja,
Boronálja,
Ökrök, lovak
Csudájára.

Csanádi Imre: Mókus csalogató
Erre csörög a dió,
Arra meg a mogyoró, –
Mogyoróbokron,
Diófán,
Mókusfüttyös
Domb alján.

Csanádi Imre: Kis kutya, nagy kutya


Kicsi kutya,
vekk vekk vekk,
csihöl-csahol,
bereked.

Öreg kutya,
vakk vakk vakk,
Ha nem muszáj,
nem ugat.

A kakas meg a kézimalom

Orosz mese, Rab Zsuzsa fordítása.

Élt egyszer egy öregember meg a felesége. Szegények, igen-igen szegények voltak, de annyira szegények, hogy már kenyerük sem volt, amit öreg korukra rágcsálhattak volna. Így hát kimentek az erdőbe, összegyűjtötték a tölgyek alól a makkot, és azt vitték haza, hogy megegyék. Amint eszegették-szopogatták a makkokat, az öregasszony egyet a földre ejtett. A makk a padlórésbe esett és kihajtott. Lassan nőni kezdett a kis tölgy, s már a padlót is feszegette. Az öregaszszony így szólt az urához: 
– Vágd ki a padlót, hadd nőjön ki alóla a tölgyfa. Így legalább itthon maradhatunk, s nem kell az erdőbe járnunk makkért. 
Ki is vágta az öregember a padlót, a tölgy meg nőtt, növekedett, mindig magasabbra, végül már a mennyezetet is ki kellett vágni, hogy kiférjen rajta. Át kellett ütni a padlást, majd a tetőt is, és végül a tölgyfa olyan magasra nőtt, hogy felért egészen az égig. Amikor elfogyott az utolsó makk is, az öreg felmászott a fára, hogy újabbakat szedjen. Mászott, mászott a magas fán, s egyszer csak felért az égbe. Nézelődött jobbra-balra, hát egy aranytaréjú kakast látott, mellette meg egy kézimalom állt. Fogta az öreg a kakast meg a kézimalmot, és lemászott a földre. 
Az öregasszony elkezdte hajtani a malmot. Hát: egy palacsinta, egy lepény! Ahányat forgatott a darálón, annyi palacsinta meg lepény potyogott ki belőle. Ebből aztán jóízűen megebédeltek. 
Arrafelé járt egy gazdag paraszt, és benézett a szegény házaspárhoz: – Tudnátok-e valami harapnivalót adni? Nagyon megéheztem – mondta. – Hogyne tudnánk, palacsintát akarsz vagy lepényt? 
Forgatni kezdte a kézimalmot, és rendre estek ki a darálóból a palacsinták meg a lepények. A gazdag ember evett, evett, amennyi csak belefért, aztán így szólt: – Anyóka, add el nekem ezt a kézimalmot. – Nem eladó a malom, nem adjuk el senki fiának! 
De a gazdag ember nem törődött bele, hogy az öregek nem akarják odaadni a kézimalmot, és amikor nem vették észre, kilopta a darálót, és magával vitte. Hej, nagyon elkeseredtek az öregek! S lám, egyszer csak megszólalt az aranytaréjú kakas: – Ne búsuljatok, gyors az én szárnyam, utolérem a tolvajt. 
Fogta magát a kiskakas és elrepült. Ráült a gazdag ember házának kapujára, és hangosan kukorékolta: – Kukurikú! Gazdag ember! Add vissza a kézimalmunkat! 
Meghallotta a gazda a kakas szavait, kiadta a szolgáinak a parancsot, hogy fogják meg a kakast, és dobják a kútba. A szolgák meg is fogták, és bedobták a kútba. A kakas meg a kút mélyén csak rákezdte: – Orrom, orrom, szívd fel a vizet! Csőröm, csőröm, idd ki a vizet!
A kút vize elapadt, mind megitta a kakas, aztán kirepült a mély kútból, s odaült a gazda házának tetejére: – Kukurikú! Gazdag ember! Add vissza a kézimalmunkat! 
A gazdag ember haragra lobbant, s megparancsolta a szolgáknak, hogy dobják a kakast a tüzes kemencébe. Megragadták a szolgák a kakast, és bedobták a kemence közepébe, ahol óriási nagy lánggal lobogott a tűz. Most meg így szólt a kakas: – Orrom, orrom, fújd a tüzet! Csőröm, csőröm, öntsd a vizet! 
És a kakas csőréből a tűzre ömlött a kút vize, és nyomban eloltotta. A kakas kirepült a kemencéből és bement a gazda hálószobájába: – Kukurikú! Gazdag ember! Add vissza a kézimalmunkat! 
A gazdag embernek éppen vendégei voltak, és úgy megijedtek a kakastól, hogy kiszaladtak a házból. A gazdag ember utánuk futott, hogy visszahívja őket. A kakas pedig ezalatt fölkapta a kézimalmot, és visszarepült vele az öregekhez.

A vándorló róka

Dorudzsai lipován /orosz/ népmese, fordította: Szőce Ráchel


Élt egy faluban egy vándorló róka. Tyúkot talált és elindult vele. Ment, mendegélt, amíg rá nem esteledett. Ekkor betért egy házhoz, de nem talált senkit otthon. Na jó, ment tovább a másikhoz, bekiáltott:
- Nénike, nénike!
Kijön a gazdasszony.
- Ki az, ki van ott?
- Én vagyok, egy vándorló róka. Nem adnának nekem szállást éjszakára?
- Nincs hova fektessünk, mindenütt hálnak.
Megy a róka tovább, a harmadik házhoz. Itt is bekiált:
- Nénike, nénike!
Kiszól a gazdasszony:
- Ki van ott?
- Én vagyok, egy vándorló róka. Nem adnának nekem szállást éjszakára?
- Nincs hova fektessünk, mert itt vagyok én az öreggel meg a leányom és a fiaim. A padon, ha meg nem hálnáL
- Nem számit, meghálok én a padon is.A farkamat a pad alá lógatom, behunyom a szemem és alszom.
Gondolkozik az asszony, azután azt mondja:
- Na, nem bánom, gyere be.
Bemegy a róka s mindjárt kérdi:
- De a tyukomat hová tegyem?
Feleli rá az asszony:
- Oda be a kemence alá.
Jól van, a róka betette a tyúkot a kemence alá. lefeküdt a padra, a farkát a pad alá lógatta és elaludt. Kora hajnalban felkelt, a tyúkot megette, a tollait elrakarította és visszafeküdt. Reggel a háziakkal felkelt a rendes időben és búcsúzni kezdett:
- Nénike, én megyek. Krisztus áldja meg magukat. De hol van az én tyúkocskám?
- Ott, a kemence alatt keresd, ahová tegnap tetted.
A róka benézett a kemence alá, de a tyúk nem volt ott.
- Nincs, itt nincs.
Mondja az asszony:
- Már hogyne volna, keressük csak meg jobban!
Ám végül be kellet: látnia, hogy nincs meg a tyúk. Ekkor így szólt a róka:
- A tyúkért cserébe adjanak nekem egy récét.
Gondolkozott, gondolkozott az asszony, s azt mondta végre:
- Oda kell adni neki a récét. Olyan aranyos, olyan árva szegény. Megfogták a récét, odaadták, ő megköszönte és odébb állt. Ment, ment, mendegélt, míg csak rá nem esteledett. Ekkor bekiáltott egy házhoz:
- Nénike, nem adnának szállást éjszakára?
Feleli az asszony:
- Nincs hová fektessünk, mindenütt hálnak. Csak a padon volna számodra hely.
- Nem számit, lefekszem én a padra is. A farkam a pad alá lógatom, behunyom a szemem s alszom.
Ahogy bemegy. mindjárt kérdi:
- De a récémet hová tegyem?
Mondja az asszony:
- Hát csak oda né, a libák közé.
Be is tette a récét a libákhoz, lefeküdt a padra, a farkát a pad alá lógatta és elaludt. Másnap kora hajnalban felkelt, a récét megette, a tollait eltakarította és visszafeküdt. Reggel a háziakkal felkelt a rendes időben és azt mondta:
- Én megyek, Krisztus áldja meg magukat. De hol van az én récécském?
- Hát csak ott, a libák közt.
- Ott nincs, már néztem. De nem baj, adnak nekem egy libát, ha már a récémet nem találjuk. Csakis ezért; másképp nem is kérném.
Odaadták a libát, és ő ment tovább. Ment, ment,  mendegélt, amíg csak rá nem esteledett. Gondolja magában: "Hol szálljak meg éjszakára? Hát egy nénikénél. " Beklált:
- Nénike, nénike, nem adnának szállást éjszakára?
Klszól az asszony: '
- Nincs hely, mindenütt hálnak.
- Nem baj, lefekszem én a padra is, a farkamat a pad alá lógatom behunyom a szemem s alszom.
Avval bemegy s kérdi:
- De a libámat hová tegyem?
- Hát csak oda né, a blkaborjuhoz.
Betette a libát a borjuhoz, maga pedig lefeküdt a padra, a farkát a pad alá lógatta és elaludt. Kora hajnalban felkelt, a libát megette, a tollait eltakarította és visszafeküdt. Reggel a háziakkal együtt ismét felkelt és faggatni kezdte őket:
- Nénike, hol van az én libácskám?
- Hát ott a borjúnál - feleli a gazdasszony.
- Ott nincs. már néztem.
- Akkor hogy tegyük jóvá a kárt?
A libácskámért adják nekem a blkaborjút.
Az asszony gondolkozott, gondolkozott. azután megszólalt:
- Hogy adjuk neked, mikor nekünk is csak ez az egy van?
- Úgy. hogy nincs meg a libám. Ezért adják nekem, semmi másért. Megkapta a borjut. Ment, ment. mendegélt, amíg csak rá nem esteledett. Odamegy egy házhoz és bekiált:
- Nénike, nénike, nem adnának szállást éjszakára?
Gondokozik az asszony, egyszer csak megszólal:
- Nincs hely. Leányunk, fiaink vannak, én is az öreggel, nincs hova fektessünk.
- De hát hova menjek? Elhálok én a földön is, a farkamat magam alá dugom és úgy alszom.
Be is megy s mindjárt kérdi:
- De a borjúmat hova tegyem?
- Nálunk nincs hova betenned, kösd ki oda valahova.
Így is tett a róka. Megkötötte a borjút, bement a házba, lefeküdt a földre, a farkát maga alá húzta és elaludt. Kora hajnalban felkelt, a borjút széttépte, azzal visszafeküdt. Visszafeküdt, de reggel ismét felkelt és azt kérdezte:
- Nénike, hol van az én bikaborjúm?
- Hát ott van kikötve az udvaron.
Kiment a róka, megnézte a széttépett borjút, avval megint vissza a gazdasszonyhoz.
- Nénikém, szét van tépve! Ki tépte szét? Ezért a bikaborjúért nekem fogják adni a lányukat!
Gondolkodóba esett a gazdasszony, azután alkudozni kezdett:
- Egyetlen leányunk van, inkább egy fiút adnánk.
- Nem kell, én a leányt akarom.
Mondja a gazdasszony:
- Eridj, mosdjál meg. Addig mi bekötjük a leányunkat a zsákba és neked adjuk. A róka elment mosdani. Addig egy kutyát kötöttek a zsákba, hogy azt adják neki. Előjött a róka, vette a zsákot, megköszönte a gazdasszony szívességét és útnak indult. Ment, mendegélt, egyszer csak azt mondja
magában: "Mitől olyan nehéz ez a lány? K! kellene oldanom, megnéznem, hogy milyem szép-e vagy csúnya?" 
Kioldotta, mire a kutya kiugrott a zsákból. Ahogy kiszabadult, elkezdte kergetni a rókát: ugatta, a farkát letépte, a bundáját össze-vissza szaggatta.
Sírt-rítt a vándorló róka, hogy őt így becsapták.