2013. január 26., szombat

A nyelves királykisasszony

Arany László meséje

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörű szépleánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nemcsak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságban. Akárkivel akármiről beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király, kivált ha látta, hogy a többi király- és hercegkisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon, az ő leányától meg mást se lehet hallani soha. Ezenkívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes embert szerencsétlenné, hogy aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára gondolt egyet.
– No leányom . mondta a leányának ., kihirdettetem az országban, hogy aki téged le tud nyelvelni, annak adlak feleségül.
A leány még megörült neki, ahelyett hogy megszontyorodott volna rajta.
– Jó lesz biz az, felséges atyám, legalább nem lesz olyan alamuszi tedd ide, tedd oda uram.
A király látta, hogy csakugyan nincs más mit tenni, hát kihirdettette, hogy aki rá tud arra menni . mikor az ő leányával beszél ., hogy nem a leányé, hanem az övé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt.
Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek: hercegek, grófok, nagy süvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a kisasszonyhoz.
Meghallotta azt három sváb fiú is, ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz; ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt, a bátyjai el se akarták vinni.
– Ne is gyere te, Jankó, úgyse lesz az a kisasszony a tied.
– Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hány zsákkal telik, kié lesz a királykisasszony!
Mentek, aztán mendegéltek, a két bátyja már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton-útfélen, mindent felszedett. Egyszer talált egy tojást; elkezd kiabálni a bátyjai után:
– Gyertek csak, hé! Mit találtam!
A két bátyja azt gondolta, hogy legalábbis egy véka aranyat-ezüstöt talált, visszaszaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No hiszen nekiestek Jankónak, úgy elverték, mint a kétfenekű dobot, azután otthagyták. Jankó is feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget, megint elkezdett kiabálni:
– Hát most mit találtam, gyertek csak!
Azok megint visszaszaladtak, hogy isten tudja, mit talált, mit nem Jankó! Hát látják a rossz szeget, no ezért megint jól helybehagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganéjt, akkor is kiabált, de rá se hederítettek. Jankó eltette azt is a sipkájába. Ment aztán a bátyjai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
– Ne is menj te oda be, úgyse lesz az a tied - mondták Jankónak.
– Már mért ne lehetne az az enyim?
– Csak. Nincs hozzávaló eszed.
– Hm! Csaknak zsák kel, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyim lesz!
– Nem éred meg hajasan, kopaszon is bajosan.
De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredt a kisasszonnyal:
– De piros a kisasszony!
– Tűz ég ám bennem!
– Itt egy tojás, süssük meg nála.
– Lyukas ám a serpenyő!
– Itt egy szeg, foltozzuk be vele.
– Igen biz a ganéjt!
– Az is van itt egy sipkával!
No, erre a kisasszony egy szót se tudott szólani, hozzá kellett neki menni a bolondhoz.
Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

Fogadd be a rókát a házadba

(Lestyán Sándor meséje)

Az erdőt megrohanta a téli fergeteg. A jeges szél sűrű gomolyokban kavarta a havat. ítéletidő tombolt. Még az öreg fák koronája is nyögve hajladozott, a bokrok ágvégei meg úgy rengtek-ringtak, mint a felkorbácsolt vízhullám.

A borz minderről nem vett tudomást, szuszogva aludt föld alatti ta­nyáján. Jó meleg volt a barlangban, és nagy, nagy tisztaság. Az ezüstös szőrű, mogorva képű borz az állatvilágban arról nevezetes, hogy maga kotorta, maga építette lakását rendben, tisztán tartja.

A hótakaróba pólyált fák sűrűjében egy róka sompolygott. Vadászat közben fagyott varjúra bukkant az erdőszélen, és mohón felfalta. Éhségét hát csillapította, de vékonyka bundájában majd megveszett a szörnyű hi­degben.

Hajléktalan volt a róka, nem épített magának házat, hát valami elha­gyott odúba, lakatlan barlangba szeretett volna betelepedni.

Ilyent azonban nem talált az egész környéken, mire elhatározta, hogy beköltözik a borzhoz.

A felébresztett borz kelletlenül fogadta a váratlan vendéget. Téli álma közben legyöngült, s ezért nem szállt harcba a betolakodóval. Egy kicsit összébb húzta magát lomblevelekből készített fekhelyén, és újból álomba merült.

Néhány nap múlva arra ébredt, hogy az éhség kínozza. Nincs más hátra, el kell hagynia a barlangot, hogy egereket, gyökereket keresgéljen. De másvalamire is ébredt! Rendben, tisztán tartott tanyája tele volt mo­csokkal, piszokkal. A róka nem törődött a borz tisztaságszeretetével, zsák­mányát behordta a barlangba, és a csontokat, a madártollakat otthagyta, mint valami szemétdombon.

A borz, mielőtt élelemszerző útjára indult, gondosan takarítani kez­dett a róka után. A vörös bundás dúlva-fúlva pislogott feléje. Most aztán kezdheti elölről a borztanya rendjének felforgatását. A róka ugyanis azért hordta tele szeméttel a borz barlangját, hogy a házigazda kedvét elvegye a saját odújától.

Harmadnapra új szemétdomb gyűlt össze a borzkotorékban, és az orrfacsaró, kellemetlen illat végül is kifüstölte házából a gazdát.

A róka egyedül maradt a fondorlatosan szerzett tanyán. De nem so­káig élvezhette. Vadászok jöttek, akik ügyes kis kutyájukkal a borzot akar­ták kizavarni az odúból, hogy aztán lelőjék.

Nagy volt a vadászok meglepetése, mikor az ezüstös szőrű borz he­lyett a vörös csuhás róka ugrott ki a barlangból, hogy egy jól irányzott lövés után puskavégre kerüljön. De örültek a cserének, hiszen a róka bő­réből meleg kabátbélést lehet készíteni.

A borz aztán visszaköltözött az üresen maradt barlangba, kitakarítot­ta, és átaludta benne az egész telet.

Ami lehetetlen

(Lengyel népmese. Ford. Dégh Linda)

Élt egyszer egy gazdag öreg gróf. Se felesége, se gyereke. Elhatározta hát, hogy rézpénzét a szegényeknek adja, ezüstpénzét szolgáinak. Aranypénzét pedig annak, aki mesét mond neki, ami soha meg nem történhetett.

Jöttek is sokan hozzá. De akármilyen hihetetlen mesét is mondtak, az öreg gróf egyre csak azt ismételte:

- Ebben igazán nincs semmi különös, igazán megtörténhetett.

Volt a grófnak egy igen jó eszű pásztora. Gondolta a pásztor, hátha szerencsével jár. Felment a kastélyba. A gróf szívesen is fogadta. Bevitte abba a szobába, ahol a pénz három nagy halomban állt az asztalon. Külön a réz, külön az ezüst és külön az arany.

Leült a pásztor, és elkezdte:

- Valamikor, réges-régen, egy hatalmas uraságnál szolgáltam. A méhészkedés volt egyetlen szenvedélye ennek az uraságnak. Méhesgazdát is fogadott. Annak az volt a dolga, hogy minden este átvizsgálja a méhkaso­kat, és számba vegye, nem hiányzik-e egy is közülük.

- Ez ugyan könnyen lehetséges – mondta a gróf nevetve. A pásztor így folytatta:

- Egyik este kiderült, hogy a méhkasból hét méh hiányzik. Egy széles folyón repült keresztül a méhraj, és ezek valahogy lemaradtak. Az uraság megparancsolta a méhésznek, hogy tüstént keresse meg a szökevényeket.

El is indult a méhész szó nélkül, nem me~t ellentmondani a gazdá­jának. A folyó partjára érve látta, hogy olyan széles, hogy nem lehet rajta száraz lábbal átkelni. Körülnézett. Se csónakot, s révészt nem látott a kö­zelben.

Mit volt mit tennie? A tarisznyájába nyúlt, és elővette a tízóraiját, egy kerek cipót meg két darab sajtot. A cipó héját felül levágta, és kivájta a belét. Valóságos csónakot készített belőle. Aztán vízre bocsátotta, beleült, és – a két darab sajtot evezőnek használva – szerencsésen átevezett a túlsó partra. Megtalálta az elveszett méheket, és ugyanúgy vissza is evezett.

- Ez is könnyen meglehet – dörmögte a gróf.

- No de ez még nem minden! – folytatta a pásztor. – Egy hétre rá ismét elveszett ez a hét csavargó méh. Az uraság nagyon megharagudott. Ismét utánok hajszolta a méhészt. Az megkereste a nyomukat, és úgy ment tovább. Egyre messzebb ment, míg végre, hosszas gyaloglás után megpillantotta őket. De jaj! Amikor éppen lecsapott volna rájuk, egyene­sen felrepültek az égbe…

No, most mit tegyen? Hogyan is menjen utánuk? Egyszer csak a rozs­tábla kellős közepén megpillantott egy szép tarka virágot. Olyan hosszú szár nőtt ki a közepéből, hogy felnyúlt az égig. A méhész gondolkodás nélkül felmászott rajta. Csak akkor vette észre, hogy a szár rövid, amikor már elérte a tetejét. Gyorsan levette a derékszíját, odakötötte a végéhez, így aztán szerencsésen feljutott az égbe. Megfogta a méheket. Mikor már a zsebében zümmögött mind a hét szökevény, megfordult, hogy visszatér jen a földre. Csakhogy közben odalenn a földön learatták a rozsot és vele együtt azt a szép tarka virágot is.

Kétségbeesésében keserves sírásra fakadt, nem tudta mitévő legyen. Egyszer csak arra sétált az öreg Szent Péter. Megesett a szíve a méhészen. Odakölcsönözte neki görcsös botját, hogy azon másszon vissza a földre.

A méhész megköszönte, és meg is indult lefelé. De bizony a bot rövid volt. Nem ért le a földig. Elővette a bicskáját, felül levágott egy darabot, és alul megtoldotta vele. így szerencsésen leért a földre.

- Elhiszem – mondta a gróf. – Ebben igazán nincs semmi lehetetlen. A pásztor egy búcsúpillantást vetett a csillogó aranyra, és már azt

gondolta: „No, te se leszel az enyém!”

- Még egyet – kérdezte hirtelen a gróf -, hogy a méhész odafenn volt az égben, nem tudod, találkozott-e a bátyámmal, aki tavaly meghalt?,

- Hogyne találkozott volna, nagyságos uram – felelte a pásztor.

- No, és mit csinál a bátyám odafenn?

- Disznókat őriz, uram!

A gróf elsápadt mérgében.

- Az lehetetlen! – kiáltotta.

- Micsoda? Lehetetlen? – lelkendezett a pásztor. – Akkor az enyém az arany! – Azzal a halom pénzt gyorsan besöpörte a tarisznyájába, és elége­detlen hazament.

Cserebere

(Afrikai népmese. Ford. Radnóti Miklós)
 
Egy embernek volt egy kevéske méze. Odaadja a nagyanyjának. Az megeszi. Mikor az ember visszajön, követeli a mézét. De az öregasszony megette. Gabonát ad neki helyette. Tyúkok jönnek, meglátják a gabonát. Nekik adja.

Megeszik az egészet. Mikor megették, az ember visszaköveteli. A tyúkok egy tojást adnak neki cserébe.

Elindul, és labdázó pásztorokkal találkozik. Azt mondja nekik:

- Adjátok ide a labdátokat, hadd nézzem meg! Odaadták. Azt mondja:

- Rossz ez a labda.

A tojást adja oda nekik, és azt mondja:

- Itt az én labdám, dobjátok el a magatokét.

Játszani akarnak a tojással, de az eltörik. így szól erre az ember:

- Adjátok vissza a tojásomat, mennem kell.

- Eltört.

- Akkor fizessétek meg! Botokat adnak neki.

Elmegy, és elefántokkal találkozik:

- Erősek vagytok?

- Erősek – válaszolják az állatok.

- Törjétek hát el ezeket a botokat! Az elefántok eltördelik.

- Fizessétek meg a botjaimat! – mondja erre.

- De hiszen te kérdezted, hogy erősek vagyunk-e! De azért adnak neki egy kést.

Elmegy, és emberekkel találkozik, akik éppen egy marhát nyúzna éles nádszálak segítségével. Azt mondja nekik:

- Ez nem jó így, dobjátok el a nádat.

Odaadja a kést. Lenyúzzák a marhát, és leteszik a kést a bőr mellé Az ember eldugja a kést, és így szól:

- Adjátok vissza a késemet! Keresik, de nem találják, így szól az ember:

- Fizessétek meg a késemet!

Odaadják neki a marha farkát, érre elmegy.

Elérkezik egy mocsárhoz, bedugja a marha farkát a földbe, segítségé kiáltozik. Odaérkeznek az emberek. Azt mondja nekik:

- Húzzátok ki a marhámat, elsüllyedt az iszapban.

Húzzák, húzzák, de csak a farkát húzzák ki a földből. Azt mondja erre az ember:

- Szétszaggattátok a marhámat, fizessétek meg. Száz ember volt ott; mind a száz fizetett neki: száz marhája lett, úr lett belőle.


A róka meg a nyúl

(A. Tolsztoj. Ford. Rab Zsuzsa)

Volt egyszer, hol nem volt, egy róka meg egy nyúl. A róka jégből épített házikót magának, a nyúl meg hársgyökérből.
Elérkezett a tavasz – a róka házikója elolvadt, de a nyúlé maradt, amilyen volt.
A róka bekéredzkedett hát a nyúl házába, aztán kikergette a gazdát a házikóból. Baktatott a nyúl az úton, sírdogált. Szembejött vele a kutya.
- Kaff, kaff, kaff! Mért sírdogálsz, nyulacska?
- Hogyne sírdogálnék? Hársgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikómba kéredzkedett, házikómból kikergetett.
- Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon! Mentek a házikóba.
Bekaffogott a kutya:
- Kaff, kaff, kaff! Róka, takarodj! A róka a kemencén üldögélt.
Lekiáltott a kutyának:
- Ha kiugróm, megtépázlak, szétszaggatom az irhádat! Megijedt a kutya és elinalt.
Elbaktatott nagy búsan a nyulacska, tovább sírdogált. Találkozott a medvével. Az megkérdezte tőle:
- Mit keseregsz, nyulacska?
- Hogyne keseregnék! Hársgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikómba kéredzkedett, házikómból kikergetett.
- Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon!
- Nem segíthetsz te azon! Próbálta a kutya is – ki nem kergethette, te sem kergeted ki.
- Kikergetem biz’ én! Mentek a házikóhoz. Nagyot bömbölt a medve:
- Róka, takarodj! Lekiáltott a róka a kemencéről:
- Ha kiugróm, megtépázlak, szétszaggatom a bundádat! Megrémült a medve, hanyatt-homlok menekült. Ment, ment a nyulacska.
Szembejött vele a bika:
- Mért sírdogálsz, nyulacska?
- Hogyne sírdogálnék! Volt házikóm, hársgyökérből, volt a rókának is, jégből. Most a róka házikómba kéredzkedett, házikómból kikergetett.
- Gyerünk, majd én segítek a bajodon.
- Nem segíthetsz te azon! Próbálta a kutya is – ki nem kergethette, próbálta a medve is – ki nem füstölhette, te sem kergeted ki.
- Biz’ én kikergetem! Visszamentek a házikóhoz. Nagyot bődült a bika:
- Róka, takarodj!
A róka csak a magáért fújta:
- Ha kiugróm, megtépázlak, szétszaggatom az irhádat! Megijedt a bika, vitte az irháját.
Megint elindult a nyulacska, még keservesebben sírdogált. Szembe jött vele a kakas, nagy kasza a vállán:
- Kukurikú! Miért sírsz, nyulacska?
- Ugyan, hogyne sírnék! Hársgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikómba kéredzkedett, házikómból kikergetett
- Ne búsulj, majd segítek a bajodon.
- Nem segíthetsz te azon! Próbálta a kutya is – ki nem kergethette, próbálta a medve is – ki nem füstölhette, próbálta a bika is – az is hiába te sem kergeted ki!
- Biz’ én kikergetem!

Mentek a házikóhoz. Ott a kakas toppantott, verdesett a szárnyával, bátran bekiáltott:

Ku-ku-rikú! Itt vagyok!
Éles kaszát markolok!
Bújj ki, te róka, mert megbánod,
Hordd el tüstént az irhádat!
Róka, takarodj!

Meghallotta ezt a róka, inába szállt bátorsága. Kikiáltott:
- Csizmát húzok…
De a kakas tovább fújta:

Ku-ku-rikú! Itt vagyok!
Éles kaszát markolok!
Bújj ki, te róka, mert megbánod,
Hordd el tüstént az irhádat!
Róka, takarodj!

Húzódozott még a róka:
- Felveszem a szép ruhámat… De a kakas harmadszor is:

Ku-ku-rikú! Itt vagyok!
Éles kaszát markolok!
Bújj ki, te róka, mert megbánod,
Hordd el tüstént az irhádat!
Róka, takarodj!

Megrémült a róka, kifutott a házból, a kakas kapta a kaszáját, lecsapta a róka fejét.
A hársgyökér házikóban attól fogva együtt laktak, vígan éltek, míg meg nem haltak.


Medvebocs-fürösztés

 (Bianki. Ford. Rab Zsuzsa)

Egy fiúcska bogyót szedett az erdei patak partján. Egyszer csak hangos ágropogásra lett figyelmes.
Megijedt a kisfiú, és felmászott egy fára. A következı pillanatban egy hatalmas, barna anyamedve
csörtetett ki a patakpartra. Két vidám medvebocs ugrándozott a nyomában. A medve óvatosan fogai
közé vette az egyik bocsot, tarkójánál fogva felemelte, és zsupsz – beledobta a patakba. Prüszkölt a
bocs, kapálózott, de az anyja nem engedte el addig, amíg alaposan ki nem öblögette a bundáját. A
másik bocsnak nem fült a foga a hideg vízhez, kereket oldott, beiramodott az erdőbe. Az anyja
utolérte, megveregette jobbról-balról, aztán őt is jól megfürösztötte, mint az elsőt. A két bocs nagyon
elégedettnek látszott, amikor szárazra került, a rekkenő hőségben melegük lehetett sűrű, bozontos
bundájukban, s a víz jólesően felfrissítette őket. A medvék eltűntek az erdőben, a kisfiú pedig
lemászott a fáról és hazament.

A szemtelen léggömb

(Török Sándor meséje)

Ideje már, hogy elmondjam nektek a szemtelen léggömb históriáját. A léggömböt egy kisfiú kapta az ötkrajcáros Áruházban. A léggömb piros volt – s már erre is nagyon büszke -, hasán nagybetűs felírást viselt:

ÖTKRAJCÁROS ÁRUHÁZ! MINDEN DARAB ÖT KRAJCÁR!

A léggömb madzagvégével a kisfiú ujjába kapaszkodott, és előkelően kivonult az áruházból. Odakint a téren, alighogy körülnézett a nyüzsgő so­kaság s a robogó villamosok és autók között, egy huncut szellő nekirontott, lekapta a kisfiú kezéről, és elindult vele. A kisfiú mamája utánakapott, de már későn. A léggömb nagy büszkén illegette magát felfelé a levegőben.

Egy rakott teherautóra le is szólt hetykeségében:

- Gyere utánam, ha tudsz! A teherautó visszamorgott:

- Szamár! Nem látod, hogy megraktak szénnel? Levegővel töltve, el­hiszem, hogy könnyen fickándozol.
Ám a szemtelen léggömb ezt a sértést már nem is hallotta; elhagyta az áruház első emeletét, majd a másodikat, s egy szökkenéssel a negyediket is.

A kisfiú először pityeregni kezdett, majd, mikor látta, hogy milyen szépen száll a léggömb, s mennyi ember bámulja – sokan rá is mutattak „az a kisfiú engedte el!” -, elnevette magát. Nagyon sokan nézték. Előbb csak az áruház előtt forgatták a nyakukat az emberek, majd végig a téren, még a túlsó oldalon is; amikor a léggömb kezdett eltűnni, az emberek kiállottak az úttestre – a villamosokból is sokan kihajoltak forgatták a nyakukat utána, és ujjongva mutogatták: „Ni! Ott megy! Amott! Na! Na! Na! Most ott… ott…” – s hadonásztak a karjukkal és az aktatáskájukkal s más lótó-futó emberek mind, nők és férfiak, még katonák is. Mert az em­berek mind szeretnek játszani és az utcán bámészkodni, csak tagadják, azt hiszik, hogy az nem való. Egy suszterinas éljent rikkantott, és sokan azt kiabálták: „Szerencsés utat!”

A léggömb pedig igen gőgösen szállott egyre feljebb, s azt hitte, hogy az emberek őt ünneplik, pedig csak örültek, hogy nevethetnek, kiabálhat­nak és szólhatnak egymáshoz valamiért. Szállt, szállt a nagy ujjongások közepette, már nem is látszott, már a legmagasabb torony is fogpiszkálóvá vált alatta.
Jó ideje ugrált már egyik szél hátáról a másikra, egyre feljebb, egyre magasabbra, s hasán büszkén villogtatta a felírást:

ÖTKRAJCÁROS ÁRUHÁZ! MINDEN DARAB ÖT KRAJCÁR!

Bárányfelhők fogócskát játszottak erre, s hozzákapkodtak fehér kar­jaikkal:

- Nini, egy új fiú! Fogd meg! Csípd meg!

Ám a léggömb rátarti volt nagyon, s csak szállott odább.

- Hagyjatok – fontoskodott -, sietős a dolgom! – és ment felfelé.

A bárányfelhők – tudjátok, milyen játékosak – kinevették, s szamár­fület mutattak utána, ám ezt nem látta a léggömb, mert a világ semmi kincséért sem fordult volna hátra.

Elhagyta a játszadozó bárányfelhőket, két-három sor nehéz, fekete, rojtos szélű viharfellegen is átevickélt, és szállott, szállott egyre csak feljebb, egyre magasabbra a hatalmas égitestek felé. Odafent, a felmérhetetlen magasságban szembejött vele az első bolygócsillag, s a szemtelen léggömb rákiáltott:

- Szervusz, komám! Nincs válasz.

- Itt vagyok, hé!

A csillag hallgatott.

- Hé, testvér, megérkeztem!

A csillag nem is válaszolt, észre sem vette, csak rohant tovább a maga útján.

A szemtelen léggömb még méltóságteljesebb pofát vágott, és szállott tovább.

Erre már sűrűbben jártak-keltek a csillagok, s ő mindeniknek odafitog­tatta, hogy „MINDEN DARAB ÖT KRAJCÁR!”, de nem is hederítettek rá. Tyű, méregbe gurult a léggömb!

- öcsém – kiáltott oda a teliholdnak -, a Föld követe vagyok! Együtt fogunk dolgozni! Szervusz!

Ám a Hold éppen Amerikát világította, s nem válaszolt.

- Gyerekek! – ordította a szemtelen léggömb. – Ide figyeljetek rám, én is olyan csillag vagyok, mint ti!

Ám a Szaturnusz, a Merkúr, a Mars, a Neptun, a Vénusz és más égi­testek észre sem vették a szemtelen léggömböt, méltóságteljesen vonultak örökkévaló pályájukon.

- Ostoba banda – dühöngött a szemtelen léggömb -, neveletlen pima­szok! Majd adok én nektek! – És egyenesen a Naphoz fordult: – Hallja, kolléga, miféle fogadtatás ez?! Mit gondolnak, kivel van dolguk?

A Nap mosolygott, és nem válaszolt.

A léggömb már tajtékzott dühében. Egyenesen a Tejút közepébe rontott:

- Mindenki álljon meg! – kiáltotta. – Mindenki álljon meg, és figyeljen reám!

A Tejút legpirinkóbb csillaga hallotta csak meg a hangját, és méltatta válaszra, de csak azért, hogy ennyit mondjon neki:

- Taknyos! Eredj innen!

A léggömb vak dühében nekirontott a csillagnak, és – kipukkant. El­sötétült előtte minden, és zuhant, zuhant lefelé.

Virágos réten, vadrózsabokor aljába esett, és elterült. Gyermekek jártak arra, virágot szedtek, és rátaláltak. Az egyik kislány megpiszkálta egy pálcikával.

- Valami szemét – mondta, s rózsát szakított, a hajába tűzte, és vidá­man énekelve továbbment.


A farkas és a juhász

(Bolgár népmese)

Megöregedett a farkas, kihullottak a fogai. Nem tudott már zsákmány után járni. Elcserélte a bundáját egy kutyáéval, és elhatározta, hogy maga is felcsap kutyának.

Így átváltozva, találkozott egy juhásszal. Az megállította:

- Ki vagy, és hová mész?

- Én bizony valamikor farkas voltam – felelte a fogatlan ordas. – Ami igaz, sok bajuk volt velem a juhászoknak. De nem énbennem volt a hiba, hanem a bundámban. Most mindent megbántam, hidd el. Levetet­tem a régi bundámat, és a kutya irhájába bújtam. Eddig ellenséged voltam. Most szeretném, ha felfogadnál szolgádnak. Hadd őrizzem a nyája­dat. Bízhatsz bennem! Esküszöm a legkedvesebb báránykádra! Én elfelej­tettem már a múltamat, felejtsd hát el te is, és végy magadhoz.

A juhász eleinte nagyon csodálkozott a farkas esküdözésén, de végül mégis hitt neki. Elvitte a kutyái közé. Még egy szép kutyaólat is épített neki.

A farkas testvéri egyetértésben élt a kutyákkal. Éberen vigyázott a nyájra. Szinte még az igazi kutyáknál is jobban szolgálta a gazdáját.

Egyszer a juhász összeszedte az anyajuhokat. Elvitte őket egy jobb helyre. A többit meg a bárányokkal együtt a farkasra bízta, hogy vigyázz rájuk. A farkas lefeküdt a juhakolba, a báránykák pedig vidáman harangoztak körülötte. A vén ordasnak egyszer csak eszébe jutottak a régi szép idők. Gonosz gondolata támadt. „Soha nem tudja meg az öreg ju­hász!” – Azzal felkapott két fiatal bárányt, és be az erdőbe!

Amikor a juhász visszajött, látta, hogy két báránya hiányzik, őrzőjük­nek is csak a hűlt helyét találta.

Egyszerre megértett mindent. Csak egy vigasztalta:

- Még jó, hogy ilyen kis veszteséggel megúsztam! Hiszen a farkas akár az egész nyájamat is elpusztíthatta volna. De most már tudom legalább, hogy a farkas kutyabőrben is csak farkas marad.