2012. október 14., vasárnap

Móra Ferenc: A mi pókunk

Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy jajveszékeléssel szalad elébem a lépcsőn Panka lányom. Libeg-lobog az aranyhaja, tele van könnyel a búzavirágszeme, panasszal a pici szája:
– Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat!”
“ – Micsoda, szentem?” –– tudakolom tőle ijedten. “– Tán elfelejtett delet kukorékolni a kakasunk?”
“– Jaj, nagyobb ez még annál is!”
“ – Tán lehágta a sarkát a bádog huszár a porcelán királykisasszonynak?”
“ – Jaj, édes apukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találod! Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs!”
“ – Ejnye, söprű meg kefe!”–– mordulok el haragosan – ez már csakugyan nagy csúfság.
Hamar, hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot!” Nem bánjuk mink, ha csupa akkorácska is lesz, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen.
Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak, de pókot nem tudott keríteni sehol sem. Pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben.
“ – Édes lelkeim, hol vegyek én nektek pókot? Ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban”.
Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat; fölkutattuk a tulipántos ládát: nem volt ott egy fia pók se. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipici skatulyát. Arany a teteje, bársony a bélése: de már ezt az Isten is pókistállónak szánta.
“ – Nézd-e – – tartom oda a Panka kisírt szeme elé ––, ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz”.
“ – Nem ér az semmit – – eredt el a könnye megint a drágámnak – “nem lesz már nekünk pókunk ebben az életben!”
De már erre magamon is erőt vett a keserűség, s alighanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha Panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzám:
“ – Apuka, van pénzed?”
“ – Annyi, mint szőr a békán”.
Pankának szinte szikrát szórt örömében a csillagszeme.
“ – Hisz akkor nincs baj! Kimégy a piacra, és megveszed a pókot”.
“ – Hm – mondom –, nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Azt se tudom, mázsával mérik-e vagy vékával”.
“ – Mindegy az, apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere”.
Isten neki, gondoltam magamban, amit Panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke.
“ – Úgy vedd, mintha már le is volna” – – fogadkozott Panka, s lekapta a szögről a táskáját. Hát ahogy ki akarja nyitni –– uramfia, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy icipici pókocska. Hát biz az egészen beszőtte a táskát a húsvéti vakáció alatt.
“ – Mi az, drágám?” –– ugrok oda sebesen.
“ – Semmi, apuka, csak egy legyecske” –– vörösödött el Panka a feje búbjáig. “– Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem: rá se tudnék nézni arra a csúnya takácsmesterre”.
Így maradt minálunk lakó nélkül a pókistálló. Arany a teteje, bársony a bélése: amelyiktek belefér, jöjjön el hozzánk póknak!

Móra Ferenc: Nagy ebéd volt nálunk

A ludacskával, amelyikről ezt a történetet írom, sose találkoztam az életben, de hírből nagyon jól ismertük egymást. Nekem mindig őróla írt, neki mindig énrólam beszélt az édesanyám. Én tudtam róla, hogy ő a világon a legfehérebb ludacska, ő pedig tudta énrólam, hogy semmit se szeretek jobban a világon, mint a lúdhúst. Én ezért igen becsültem a ludacskát, ő azonban nyilván nemigen becsült engem.

Pedig én alig vártam, hogy találkozhassam vele, s az édesanyám át is adta neki az üzenetem.

- Úgy bizony, ludacskám, nagy tisztesség ér téged - veregette meg a ludacska törleszkedő fejét. - A legkedvesebb gyerekemnek sütlek meg ebédre. Úgy igyekezz meghízni, ludacskám, hogy szégyenben ne maradjak veled.

- Giá-gá, giá-gá! - mondta erre a ludacska. Lúdnyelven ez annyit jelenthet, hogy: ne félj semmit, anyókám, tudom én, mi a lúdbecsület!

Tudta is, meg kell adni neki. Úgy meghízott, hogy gurítani lehetett volna.

"Nagyon várunk haza a ludacskával, lelkem gyerekem - írta akkor az édesanyám. - Olyan szép pirosra sütöm, mint a rózsa. Nem lesz többet az életben ilyen nagy ebéd nálunk."

"No, már erre szót kell fogadni" - gondoltam magamban. Megírtam, hogy otthon leszek vasárnapra, s tiszteltetem a ludacskát addig is.

- Giá-gá, giá-gá - ennyit felelt a ludacska erre is nagy engedelmesen. Belenyugodott abba, hogy őbelőle pecsenye lesz vasárnapra. Igaz, hogy akkor is az lett volna belőle, ha bele nem nyugszik, de azért mégis szép volt tőle ez az engedelmesség. Még a tepsiben is olyan vidáman sistergett, hogy öröm volt hallgatni. Olyanok mondják, akik hallgatták, olyanok pedig voltak sokan. Nagy ritkaság ám a szegény soron a tepsiben muzsikáló lúd. Felvég, alvég minden gyereke összeszaladt arra hírre, hogy nagy ebéd lesz nálunk.

- Érzem a drága jó szagát! - szippantott nagyokat a konyhaajtóban a kalaposék Marcija. - Azt mondta szülém, nekem is ilyent süt, ha olyan jó deák leszek, mint az Annus néni fia.

Lelkem édesanyám erre a szóra csak kiszaladt a liba mellől az ajtóba, s megsimogatta a gyerek kócos üstökét.

- Hát aztán csakugyan olyan leszel, Marcikám?

- Olyan szeretnék lenni - kapta Marcika válla közé a fejét.

- Segítsen meg szándékodban az Isten - törülgette meg édesanyám a könnybe lábadt szemét a kötőjével, azzal befordult a konyhára, s ki se jött addig, míg az egyik combját le nem kanyarította a ludacskának. - Nesze, Marcikám - adta a kezébe a gyereknek, aki akkorára tátotta a száját csudálkozásában, hogy befért volna rajta az egész ludacska.

Szülém pedig hirtelen visszaosont a konyhába, s földarabolta a ludat, ahogy illik. Ahogy dolgozgat vele, egyszerre csak megüti a fülét a nagy csendesség a tornácon.

- Nini, de elillantak a vendégek - kukkantott ki az ajtón a gyerekekre.

Ott voltak azok egy szálig. Tátott szájjal, tágra nyílt szemmel nézték a szerencsés kalapos Marcit, ahogy a lúdcombbal birkózott.

- Jaj, csak soká enné, hogy soká nézhessük! - sóhajtott a favágóék Piroskája a kis bátyja fülébe.

Szülémnek elfacsarodott a szíve. Se szólt, se beszélt, csak fölkapta a nagy tál pecsenyét, és sorra hordta a kis éhesek közt.

- Vegyetek hamar, míg el nem hűl, lelkecskéim!

Nem is maradt több a tálban a mellehúsánál, s csak akkor kapott észbe az édesanyám. No, ő szépen elprédálta a nagy ebédet! De aztán megint vigasztalódott, ahogy az örömtől kipirult kis arcokat látta, s megvigasztalódva tette vissza a tűzhelyre a tálat.

- Elég lesz ez az egy darab az én fiamnak. Nem volt az nagyétű soha életében.

Abban a percben léptem be a kisajtón. Édesanyám boldogan ugrott ki az ajtócsattanásra, s nevetve-sírva borult a nyakamba.

- Ó, de régen várlak, édes gyermekem!

- Hát a ludacska, édesanyám? - kérdeztem incselkedve.

- A ludacska, fiam... - babrált a kötőjén zavarodottan édesanyám ahogy a sok csámcsogó kis száj közt végigmentünk a tornácon. - A te részed megmaradt belőle. Éppen a legjava.

- Mi-a-ó, mi-a jó? - kérdezte a küszöbön az öreg hamvas macska.

Pedig ő már akkor tudta, hogy mi a jó, mert a körme közt tartotta az én részemet. Már tudniillik a mellcsontját. Mert a húst akkorára leette róla, s boldog dorombolással dörgölődzött hozzám. Bizonyosan az ebédért hálálkodott.

Édesanyám sírva fakadt, hogy engem így kisemmiztek a nagy ebédből. Én pedig azt gondoltam magamban, hogy ilyen nagy ebédet nem esznek a királyok portáján se. S azt gondolhatta a jó Isten is, mert napszemével nagyon mosolyogva sütött be a szívünkbe.

http://mek.oszk.hu/00900/00972/00972.htm#099

Móra Ferenc: Dióbél királyfi

Ezekben az ínséges időkben igazság szerint örülnöm kellett volna neki, hogy olyan csupacsöpp vagyok. Hiszen kis ember kis karaj kenyérrel beéri. De én nem erre gondoltam, hanem arra, hogy a kis ecetfából is nagy ecetfa lett már, amelyik velem egyszerre született a házunk előtt, én meg még mindig nem érem föl a kilincset.

Ha emiatt nagyon búnak eresztettem a fejemet, édesanyám mindig az ölébe vett, és megcirógatta a fejemet:

- Nem tesz az semmit, lelkem gyerekem. Látod, Nevenincs királynak is Dióbél királyfi volt a legkisebb fia, mégis azé lett a királyság.

Olyan sokszor elmondta nekem szülém ezt a mesét, hogy még most is szóról szóra tudom. Föl is jegyzem, hátha lesz olyan babszemjankó kisgyerek, aki megvigasztalódik rajta.

"Nagy volt a bánata Nekeresdországban Nevenincs királynak. Szíve facsarodott, könnye záporozott, öregbéresének ahogy panaszkodott:

- Se éjem, se napom, tenger a bánaton; ami szívem nyomja, ki nem tálalhatom.

Okos ember volt az öregbéres, mindig a keze ügyében tartotta az eszét.

- Eljárt rajtam az idő - folytatta Nevenincs király -, de még meg is gázolt. Eltörik a kis sótartó, öreg vagyok, sírba hajló.

- Nem baj az - vigasztalta koronás gazdáját a bölcs öregbéres -, csak a lepény megmaradjon, száj majd csak akad hozzá. Három fia van Felségednek, telik gazda a koronára.

- Irósvaj, itt a baj - potyogott a könnye az öreg királynak. - Három csillag közül melyik legfényesebb? Három fenyőszál közt melyik legderekabb? Három sasmadár közt melyik legsebesebb?

- Ezért ugyan egy cseppet se rontsa magát, uram királyom - pittyesztette el a száját az öregbéres -, mert ez sokkal könnyebb munka, mint a lópatkolás.

Örömében olyant vigyorgott a Nevenincs király, hogy mind a harminckét foga kilátszott volna, ha mind el nem hullajtotta volna.

- Beszélj, szolgám; ezüstbe vágatlak, aranyba öntetlek, ha okosat mondasz.

- Idáig Fölséged tartott el kaláccsal, azt szolgálom most meg az okos tanáccsal. De nem ezüstjéért, de nem aranyáért: adom a tanácsot egy vörös krajcárért.

- Jaj, nagy fát mozgatsz, lelkem gyerekem - motyogott a Nevenincs király -, nincs nekem egy vörös krajcárom se.

- No, hát akkor azt is én adom - mondta kevélyen az öregbéres, s kivett a szűrujjából egy vörös krajcárt. - Hív szolgálatommal, sok fáradságommal ezt mind én takarítottam meg. Kinek a képét látod ezen, felséges király?

- A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék - gyönyörködött Nevenincs király a saját képmásában. - Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem.

- No, ha tükör, tedd a falra. Három királyfi fiad van, szólítsd őket elő. Aranyos nyilakkal vegyék célba királyi képmásodat a vörös krajcáron. Aki legjobban célba talál, arra hagyd a birodalmad.

Az öregbéres még fel se jármozta az ökröket, már akkor a falra volt szögezve a vörös krajcár. A másik falat a három királyfi támogatta. Tegez a vállukon, számszeríj kezükben, kérdés a szemükben: mire kell célozni?

- Cél az én ábrázatom, koronám a jutalom - hirdette ki a Nevenincs király. - Egyet tapsolok a legnagyobb fiamnak, kettőt tapsolok a középső fiamnak, hármat tapsikolok legkisebb fiamnak.

Egyet tapsolt a Nevenincs király. Előállt erre Nyakigláb királyfi, sas volt a szeme, acél a keze.

- Ha a bal füledbe beletalálok én, az enyém lesz akkor korona és lepény.

De bizony úgy fúródott bele a krajcáron a képmás bal fülébe a nyíl, hogy Nevenincs király az igazi bal füléhez kapott oda.

- Hej, mákos béles, ez a szem az éles!

Kettőt tapsolt király őfelsége, elő is állott rá Telezsák királyfi. Borotva a szeme, villám volt a keze.

- Nyilam a jobb füledbe, koronád a fejembe.

De olyant csendült az a nyíl a képmás jobb fülébe, hogy az igazi füle is csengett bele a királynak.

- Malackörmös bableves, ez a kéz ám a sebes!

Hármat tapsolt a Nevenincs király, előállott erre Dióbél királyfi.

Didergett szegényke, reszketett a keze, teleszaladt könnyel lenvirágszín szeme.

- Apám és királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom; de én inkább mindjárt beszegődöm kisbéresnek, mint hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem.

Nevenincs király a szemét törölgette, Dióbél királyfit szívére ölelte.

- Tiéd a jutalom, mert te fegyver nélkül is a szívembe találtál. Hajdúk és vitézek! Hamar szaladjatok: legkisebb fiamnak koronát hozzatok. Vállára palástot, selymet, tulipántost, a markába pedig libazsíros lángost!"

Ezen aztán szülém is nevetett meg én is, ámbár biz én az egész királyságomat odaadtam volna a lángosért.

http://mek.oszk.hu/00900/00964/00964.htm#59

Móra Ferenc: Gergő juhász kanala

Mátyás királynak egyszer hírül vitték a hírvivői, hogy valahol a kecs­keméti pusztákon él egy olyan juhász, akin még nem fogott ki senki em­berfia. Több esze van, mint a budai bírónak, pedig az már csak okos ember, mert még a hajdúkkal is deákul beszél. Gergő juhásznak hívták ezt a furfangos pusztai embert.

Nosza, szalajtotta a király a kengyelfutóját a kecskeméti buckák közé: mondja meg Gergő juhásznak, hogy tekintsen be Budavárába, szeretne vele megismerkedni a magyarok királya.

Gergő juhász semmit se szólt, azt is lassan mondta, csak magára kap­ta az ünneplő ruháját, füttyentett egyet a Gurujj kutyának, aztán megin­dult Budavára felé.

Negyednapra föl is érkezett, de a palota kapuján nem akarta beeresz­teni az alabárdos vitéz a Gurujj kutyát, merthogy azt nem hívta a király. Azt mondta, majd vigyáz ő rá, míg a gazdája visszajön. Gergő juhász be­

lenyugodott. Hanem a királlyal annál tisztességtudóbban beszélgetett a juhász. Olyan parolát adott neki, hogy csak úgy csattant, mind összesza­ladtak rá az udvari cselédek.

De a király is nagyon szíves volt hozzá, maga vezetgette körül a kin­csesházában.

- No, juhász, mire becsülöd ezt a sok drágaságot? – kérdezte tőle nagy nyájassággal.

- Alássan megkövetem, uram királyom, szép ez nagyon, majd beleva­kul az ember, de azért egy kis háromnapos csendes tavaszi eső mégiscsak többet ér.

A király elnevette magát, hogy így meg tudott felelni a juhász. Mert csakugyan, ha nincs eső a tavaszi vetésre, nem terem búza, nem lesz ke­nyér, s nincs mit enni. Mert mégiscsak a kenyér a legdrágább kincs.

No, abban az esztendőben nyilván nem voltak szűkiben az esőnek, mert délebédnél az asztal csak úgy görnyedt a sok drága étel alatt. Min­denkinek a tányérja mellé oda volt készítve a kakastejes fehér cipó. Piros a haja, mint a rózsa, lágy a bele, mint a selyem.

Hozták a szakácsok az első fogást: aranyszínű tyúkhúslevest. Ahogy betálalták, azt mondja a király:

- Lássunk hozzá, urak, huncut, aki meg nem eszi a levesét!

Mert majd el is feledtem mondani, hogy a bárók, grófok, hercegek mind ott ültek a király asztalánál, de azért a király jobbján mégiscsak a juhász ült. Kínálgatta is erősen:

- Ne kéresd magad, Gergő fiam, mondom, huncut, aki a levesét meg nem eszi!

- Az ám, uram király, de nekem nem adtak kanalat! – felelte a juhász. Nem ám, mert meg volt parancsolva az inasoknak, hogy felejtsenek el

Gergőnek kanalat adni. Kíváncsi volt rá a király, hogy vágja ki magát a juhász a csávából. Hanem azért mégis úgy tett, mintha nagyon haragudnék.

- Ejnye, jeges teringette! – fordult a cselédnéphez. – Mindjárt hoz­zatok egy ezüstkanalat az én vendégemnek, vagy hátraköttetem a sar­katokat!

Kifordult az öreg főinas, aki előre be volt tanítva, de csak sebten visszajött:

- Fölséges királyom, a királyné asszony elvitte az asztalfia kulcsát, nem lehet kanalat kivenni.

- Sose búsulj, uram király – legyintett Gergő juhász a kézivel -, nem maradok én azért éhen.

Avval szép csendesen lekanyarított egy pillét a kakastejes cipóból, kiszedte és megette a bélit, az üresen maradt héjával pedig olyan szé­pen kikanalazta a levest, hogy egy csepp se maradt a tányérban. Az urak összenéztek, mikor egyszerre csak megszólal ám a juhász nagy hidegvérrel:

- Hanem oszt most már huncut ám, aki a kanalát meg nem eszi, mint én az enyimet!

Három falatban lenyelte a cipóhajat, amellyel a levest bekanalazta.

Lett erre olyan nevetség, hogy kihallatszott Budavárából.

Mátyásnak annyira megtetszett a Gergő juhász maga föltalálása, hogy egy tarisznya arannyal eresztette útnak ebéd után.

Azt hazavitte Gergő Kecskemétre. Azaz, hogy nem az egészet, mert egy aranyat odahajított az ajtónállónak, amiért a Gurujj kutyának gondját viselte. Úr lett Gergő juhász a sok pénzből. Ezután piros csizmában őrizte a juhokat, és mézeskalácson tartotta Gurujj kutyát.

Meg is maradt az emlékezete. Mifelénk még most is azt mondják az olyan emberre, aki sebesen elvégzi az ebédet, vacsorát:

- Bekapta, mint Gergő juhász a kanalát!


Móra Ferenc: A király kenyere

Hol volt, hol nem volt, Nekeresden túl volt, Nevesincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlenegy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába.

- Hej, mákos teringette, mézes borongatta! – ütött az asztalra az egy­szeri király. – Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyerem­nek! Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót! Béle foszlós legyen, haja, mint a selyem!

Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kis kuktát, a vászonkötős kis kukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza.

- Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele.

- Hej, kecskéi kecske, csókái csóka! – fohászkodta el magát az egyszeri király. – Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se ád hitelbe! Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a ládafiából! Száz aranypengőt, ragyo­gót, csengőt!

Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást, a főkamarás a főaj­tónállót, főajtónálló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom-madár, visszajött, mint az ólommadár.

- A fejemnek grácia, üres a ládafia. Nagy pénznek kis helye: csak azzal van tele.

- Hej, túrótlan rétes, álmatlan béles! – keseredett el az egyszeri király. – Száz palotámban ezer terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. Ezer szolgámon arany a ruha, csupán énrajtam rongyos a suba! Tenger jobbá­gyom, özön az adó, s nem marad belőle se író, se savó! Kis balta nagy foka: mi ennek az oka?

Egyszeri királynak könnye záporozott, vászonkötős kukta hamar ros­tát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgyhogy az udvarát árvíz fe­nyegette.

- Bánja a kánya! – legyintett a király. – Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok.

Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s amit kisü­töttek, aranytálcán a király elé tették:

- Uram király, az adó úgy elolvadt, mint a hó!

- Hiszi a piszi! – legyintett a király. S mint sebes eső, könnye záporo­zott, vászonkötős kukta lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba ere­gette, már az egész várost árvíz fenyegette.Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak-búgtak, míg va­lahára megint észhez nyúltak:

- Verejtékből pergett az adó rakásra; hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára.

- Vak varjú látta, süket tyúk hallotta! – legyintett a király. A könnye még százszor jobban záporozott, hamar a kis kukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette.
Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda­fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet.

- Van itt ész, hamar kész, uram király, idenézz! Látod ezt a marék lisztet?

- Palacsinta, bukta: látom ám, kukta!

- No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, meg­tudod, hova lett az adó!

A kis kukta akkor szétnyitotta a markát s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba:

- Tedd, ami a tiszted: add tovább a lisztet!

Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmester­nek, ide is ragadt, oda is tapadt belőle, végre semmi se maradt.

- Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta! – csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. – Mindnyájuk­nak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi.

A kis kukta azt a kis lisztet is letörülgette a vászonkötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe:

- Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyad. Száz kézen át folyik egy szemig elkopik.

Hej, talpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg Nekeresdtől Nevenincsig. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kis kuktának:

- Fiamnak mondom: te viseld gondom!

No, a kis kukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdon apjának. Őfel­sége többet sose panaszkodott, étele-itala meg nem fogyatkozott, napjában három kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.

Magyar népmesék: A király kenyere - YouTube

A király kenyere - Móra Ferenc - mese - Egyszervolt

 

Móra Ferenc: Sosevolt király bánata

Seholsincsországnak Sosevolt királya egyszer azt álmodta, hogy kilenc borbély kergeti árkon át, bokron át nagy ollócsattogással, s egyre azt kiabálják a fülébe:
- Megállj csak, hadd borotváljuk le azt a három szál bajuszodat!

De vitte is ám Sosevolt király a ritka szép bajuszt úgy, hogy szinte elakadt bele a lélegzete. A verejték meg úgy szakadt róla, hogy száz feneketlen vödröt meg lehetett volna vele tölteni.

Nem ért az semmit, az egyik borbély azért csak megkapta már a palástja szélét, a második már verte a habot, a harmadik már fente a borotvát, mikor, a Sosevolt király olyan nagyot rúgott magán, hogy az aranyos ágyról egyszerre elszálltak ijedtükben a ráfestett angyalok.

- Ejnye, de jó, hogy fölébredtem - dörzsölgette Sosevolt király a szemét, s ahogy körülnézett a szobában, látja ám, hogy éppen akkor repül föl a piros bársonypaplanról egy icike-picike legyecske.


- Hopp, te üldöztél engem kilenc borbély képében! - horkant föl mérgesen Sosevolt király, s úgy odavágta a legyecskéhez a koronáját, hogy a korona menten kétfelé repedt. A legyecske meg fölszállt az elefántcsont gerendára, s onnan pislogott lefelé a három szál bajuszra.

- No, ezért meglakolsz! - illesztgette össze a király a koronáját, de hogy össze nem ragadt, kiadta megdrótoztatni, aztán maga elé parancsolta az udvarmestert:
- Hallod-é, nekem azt a legyecskét élve-halva megkerítsd, mert máskülönben a lábadhoz tetetem a fejedet!

Szaladt az udvarmester, hozta a nagy létrát, fölkapaszkodott a gerendára, de akkorára a legyecske átröpült a gerendának a másik oldalára.

Hej, Sosevolt király mérgében hatfelé sodorta a három szál bajuszát, de azért az udvarmester egy nap, egy éjszaka hasztalan kergette a legyecskét a nagy létrával. Mit volt mit tennie, utoljára azt mondta a királynak:
- Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom: létrával nem lehet legyet fogni.

Sosevolt király négyfelé rúgta mérgében a két papucsát, s maga elé parancsolta az udvari fővadászt:
- Fél koronám neked adom, ha azt a haszontalan legyet lelövöd!

Az udvari vadász elővette az íját, s egy nap, egy éjszaka lövöldözött a legyecskére. Olyan volt már a szoba a sok nyílvesszőtől, mint valami óriási sündisznó, amelyiknek befelé nőttek a tüskéi, de azért a legyecskének annyi baja se volt, mint egy leesett mákszem.

Utoljára az udvari vadász is odaállt a király elé, s azt vallotta szégyenszemre:

- Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom: nyíllal nem lehet legyet fogni.

Sosevolt király bújában tövig rágta a három szál bajuszát; s maga elé rendelte az udvari parittyamestert:
- Fél koronám, fél országom a tiéd, ha azt a hitvány legyet agyonparittyázod!

Az udvari főparittyás elővette a parittyáját, s egy nap, egy éjszaka hányta vele a kavicsot úgy, hogy annyi volt már a kavics a szobában, mint az országúton. Jutott belőle még Sosevolt király orrára is. Akkorára dagadt tőle, minta a magnak való uborka, de a legyecskének kutya baja sem esett. Olyan vígan pödörte a bajuszát a feje búbján, mintha lakodalomba készülne. Utoljára az udvari parittyamester is hétrét görnyedt a király előtt:
- Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom: parittyával nem lehet legyet ütni.

Sosevolt királynak megeredt a könnye bánatában, s olyan patak lett belőle, hogy az árvíz majd elöntötte Seholsincsországot. De talán el is öntötte volna, ha a negyedik nap az udvari bolond be nem állít a király elé hívás nélkül is. Nem volt annak pedig annak a kezében se létra, se nyíl, se parittya, csak egy csorba cserépbögre.

- Légyfogni jöttem, hékás! - szólt a királynak.

Az meg úgy ugrott föl a trónusáról, mint a labda: - Neked adom a fél fejem, ha megfogod a legyet.
- Kell is nekem olyanféle, ugyan mit csinálnék véle? - nevetett az udvari bolond, s azzal belenyúlt a bögrébe: úgy bekente édes mézzel a király fájós orrát, hogy az egyszerre szeretett volna szájjá változni.

- Inkább a számba, édes fiam - akarta is mondani Sosevolt király, de abban a percben leröppent a legyecske a gerendáról, körüldongta háromszor a király fejét, s odaült a mézes orrának a leghegyébe. De bele is ragadt a mézbe úgy, hogy két udvari szakács mire lekapargatta a tortavágó késsel, annak nyelig elkopott a vasa.

- Így van ez, uram király - mondta az udvari bolond, - jobban meg lehet a legyet fogni egy csöpp mézzel, mint egy hordó ecettel!

Sosevolt király ezt a bölcs mondást mindjárt felíratta a kéménybe korommal, az udvari bolondot pedig megtette udvari bölcsnek, hogy tanuljon tőle bölcsességet az egész királyi udvar. Ha az udvari bolond ilyen nagyra nem vitte volna, az én mesém is tovább tartott volna.


Móra Ferenc: Pilletánc

A múltkoriban, ahogy az íróasztalnál ülök, egyszer csak hallom ám hogy a papírkosár elkezd sétálgatni a sarokban, s zörgeti magában a sok papirost.

- Nini - mondom -, ez bizonyosan a Panka udvari postása lesz!

Az volt csakugyan, a Muszi-nyuszi. Mert minálunk az a törvény, hogy mikor én leülök írni, akkor énhozzám csak a Muszi-nyuszinak szabad bejönni. Annak is csak akkor, ha levél van behúzva a kék pántlikájába. Az is csak ha olyan levél, amit Panka szántott tele szarkalábbal.

No, ez olyan volt, messziről megismertem a sok szép fekete malackáról, amik szerteszét legelészgettek benne. De annyian ám, hogy alig találtam köztük az írást. Az pedig nevezetes írás volt. Azt jelentette be, hogy ma este lesz a híres bababál. Az pedig arról híres, hogy Panka járja benne a pilletáncot.

"Ott leszünk, megnézzük - írtam meg a választ. - Mindig hallottam, hogy a pillék tél derekán báloznak."

Hát alig csoszog ki a Muszi-nyuszi, már megint zörgeti a papírkosarat. De olyan ijedten pislogott a rubinszemével, hogy magam is félve vettem el tőle az új levelet.

- Jaj, Muszi-nyuszi, mi lehet ebben, hogy ilyen szépen össze van hajtogatva?!

Nagy fát mozgatott biz abban Panka. Azt írja, magamtól is fölérhetném ésszel, hogy a pille nem táncolhat szárny nélkül. Jó lenne, ha szólnék a tündéreknek, hogy hozzanak szárnyat Pankának. Égszín selyemből legyen, aranycsillaggal behintve, ezüstrojttal beszegve.

"Majd szót értek a tündérkirálynővel - írtam vissza. - Ami igaz, igaz: nincs pille szárny nélkül."

Az ám, csakhogy mire én a királynőnek kiszóltam az ablakon, akkorra megint ott motozott a Muszi-nyuszi. De most már mind a két fülét rásunyta a szemére szégyenletében.

"Egy füst alatt azt is mondd meg a tündérkirálynőnek, apu, hogy azt a csipkeruhát is hozza el, amit a múltkor ígértél a bababálra."

"Nem ígértem, tagadom, hanem azért megadom - küldtem ki az üzenetet a nagy fülű postástól. - Csak attól félek, hogy már elsuhogott a tündérkirálynő."

"Nem baj, lehet annak telefonálni is - somfordált be a Muszi-nyuszi a jó tanáccsal. - Legalább nyakba való piros klárist is lehet vele hozatni."

De már erre semmit se üzentem, csak a légycsapóval fizettem ki a postást. Hordta is kifelé a fehér bundát esze nélkül.

Hát ahogy visszateszem a légycsapót a helyére, már megint ott szöszmötél a kanálfülű. Nem is kérést hozott már most, hanem parancsot.

"Cipellőt parancsolj a tündéreknél, apu, patyolatfehéret, bojtosat, gombosat, mert más formában nem eresztenek be a bababálba."

Az ám, magam is mindig úgy láttam, hogy a pillangók gombos cipőben járják a csárdást a galagonyabokron. Mindegy no, kérdezzük meg a tündért, terem-e bojtos, gombos fehér cipő Tündérországban.

Nyilván terem ott minden, mert utoljára azt az üzenetet hozta a Muszi-nyuszi:

"Gyere ki, apu, ha szépet akarsz látni!"

De akartam ám, de láttam is ám! Ott volt már az asztalon a két pilleszárny, égszínű selyemből, aranycsillaggal behintve, ezüstbojttal beszegve. Szinte repülhetnékje támadt az embernek a ránézéstől is. Hát még az a szép csipkeruha! Könnyű, mint a hab, lenge, mint a felhő. Ott piroslott rajta a nyakba való kláris is, mint havon a rózsa. Pankának pedig szebben ragyogott a szeme, mint a tündérkirálynő koronájában a legszebb gyémánt.

- De ezt a cipellőcskét nézzed, apu, milyen édes! Nézd, hogy illik még a babám lábára is!

A nagy baba csakugyan ott meresztgette a szemét a sarokban a sok drágaságra - hanem mezítláb volt szegényke.

- Hova tetted a cipőmet? - rázta meg Panka rémülten.

A babácska nem szólt egy szót se, csak a földre bukott ijedtében, és betörte az orrocskáját. Panka pedig jajgatva csapta össze a kezét:

- Hátha visszavitte a tündérkirálynő!

- Hm - mondom -, én nem láttam, hogy itt járt volna. Anyu se látta. Hát a Muszi-nyuszi látta-e?

Nem, inkább a Muszi-nyuszit se lehetett látni sehol. Csak a csörtögése hallatszott az ágy alól.

- Gyere csak, Muszi-nyuszi - húztam elő a tapsifülénél fogva -, nem tudod, merre lakik az új cipellőnk?

Az olyan komoly postás, mint a Muszi-nyuszi, mindent tud. Elégedetten simogatta végig a bajuszát, és újra beosont az ágy alá. Olyan büszkén billegtette a fülét, mintha csak azt akarta volna mondani:

- Ne féljetek, tudom én, mi a becsület!

Hát tudta is. Mert a cipőcskéket tisztára megette ugyan, de a gombokat mind meghagyta belőlük.

Pedig már akkor nagyon cincogott a bababálon a cirokhegedű. Csúfolódó szellő be-behordta hozzánk a hangját, szívünk fájdítani, könnyünk hullajtani. Mit ér a bababál, ha Panka nem járhatja a pilletáncot?

Márpedig addig nem járhatja, míg a gombokhoz új cipellőt nem varrnak a tündérek.
 

Móra Ferenc: Tél apó haragja

Régen történt biz’ ez, régen. Abban az időben, mikor még tűzön aszal­ták a jeget, jégre tették a meleget.

Az volt csak a jó világ, víg világ. Még akkor a só is sósabb volt. Virá­gosabb a tavasz, hosszabb a nyár, áldottabb az ősz. Hogy nagyot ne mond­jak, nagyobb volt akkoriban a búzaszem, mint most a mákfej. A mogyoró olvasva is elmehetett diónak. A diót pedig meg kellett törni a küszöbön, mert hajában nem fért volna be az ajtón.

No, hanem Télapó akkor is csak olyan goromba legény volt, mint mostanában. Akkor is csak olyan öreg volt már, mint az országút, s ha savanyú kedvében megrázta fehér szakállát, egyszerre beborult a víg világ, szép világ. Nem látszott ki egyéb a nagy hóból, csak a varjúnép­ség, az se tudott egyebet kiabálni, csak azt, hogy akármilyen kár, oda van a nyár.

- Bizony kár – sóhajtoztak az emberek -, mert többet ér egy nyár száz télnél.

- Ohohó, ohohó! – sikoltott mérgesen Télapó, hogy csak úgy csikorog­tak bele a száraz faágak.

- Ugyan minek is teremtette a jó isten ezt a gonosz telet? Virágtördelőnek, madárpusztítónak, emberek sanyargatójának?

- Hihihi, huhuhú, hahaha – kacagott be Télapó a kéményeken, hogy csak úgy borsózott bele az emberek háta.

- Hej, de nagy öröm lenne, ha egyszer megenné a farkas a telet! No, hanem erre már csakugyan megharagudott Télapó. Kapta magát,

vette a sátorfáját, s úgy elszelelt, hogy meg se állt, míg azok közé a magas, zordon hegyek közé nem ért, ahol a madár se jár. Ott ütött tanyát az égnek meredő ormokon, s onnan süvöltözött le nagy bőszen a világra:

- Megálljatok, majd hívjátok még vissza Télapót!

- Csak azt lesd! – nevettek az emberek.

Soha gazdagabb termést nem adott a föld, dúsabb gyümölcsöt nem hoztak a fák, mint abban az esztendőben. Alig győzték az emberek beta­karítani az istenáldást.

- Siessünk, emberek – biztatták egymást -, míg Télapó megint a nya­kunkra nem ül.

Bizony nem jött Télapó, kár volt tőle ijedezni. A napocska szüret után is csak úgy szórta a szikrát, mint aratáskor: nem volt, aki fellegfátylat terítgessen elébe. Tele volt virággal a mező, nem volt, aki letarolja. Tele dallal az erdő, hideg szelek nem kergették el a madarakat.

- Nini – örvendeztek az emberek -, nyilván csakugyan megette a farkas a telet. Nem nagy becsülete lesz az idén a kemencének.

Nem is kellett tűzrevaló után járni senkinek. Sütött a napocska úgy, hogy a fák már meg is sokallották. Leperzselődött, leégett róluk a levél. Nem bólingatott lágyan szelíden, mint máskor: csörgött, csikorgott, hogy szomorúság volt hallani.

- Szánj meg, szánj meg, Télapó – meredeztek a poros levegőbe sorvad gallyaikkal a fák -, mert elveszünk nálad nélkül!

Lesült a rét, kiégtek a mezők, meghasadozott a föld, s a csillagfényes, tikkadt éjszakákon föl-fölsóhajtott az égre:

- Könyörülj rajtam, Télapó, takargasd be sebeimet puha, fehér hótakaróval.

Bezzeg az emberek se áldották már a végtelen nyarat. Kicsorbult az eke a kiégett földben, nem lehetett szántani, vetni. Nagy kínnal, ha bírtak is itt-ott barázdát hasítani, hiába szórták bele a búzát. Nem vette gondjába Télapó, nem takargatta be meleg takaróval, puha, fehér hóval. Féreg kiet­te, egér elhordta, szárazság megölte a drága vetőmagot.

- Nincsen vetés, nem lesz kenyér! – sóhajtoztak az emberek, s re­ménykedve tekintettek a magas hegyek felé: hátha mégis leszáll közibük az a jó Télapó.

De nem szállt ám le, akárhogy könyörögtek neki. Abban az esztendő­ben nem látták a telet: de nem is ettek a másikban kenyeret. Lett olyan éhség, hogy hullottak az emberek, mint ősszel a légy. Akik megmaradtak, azok nem győztek hálálkodni Télapónak, mikor megint leszállt a földre fehér bundájában:

- Ó, Télapó, mit érne nálad nélkül a nyár?

Télapó jókedvűen nevetett és megígérte, hogy nem haragszik meg többet az emberekre, ha az emberek se ártják magukat az ő dolgába. Ha­nem, hogy emlékezetes legyen nekik a lecke: sose nőtt többet a dió olyan nagyra, mint azelőtt volt. Pedig ugye, kár?


A jóságos tündér s a tizenkét hónap

(Szlovén népmese. Ford. Komájthy István) 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gonosz mostoha, aki édeslá­nyát jobban szerette, mint a szeme világát, de mostohalányát, Maricát, teljes szívéből, teljes lelkéből gyűlölte. A kislány nem állhatott meg előtte. Ha szerét ejthette, kínozta, gyötörte, szeretett volna tőle mielőbb megsza­badulni. Egy napon mind a két lányt elküldte a folyóra, hogy gyapjút mossanak.
. Az édesnek fehér gyapjút adott, a mostohának pedig feketét lökött oda, és megparancsolta neki:
-                Hogyha ezt a fekete gyapjút hófehérre nem mosod, haza ne gyere, mert elkergetlek a háztól!
A kis mostoha azonnal tudta, hogy ezt a kívánságot nem teljesítheti, de azért csak hóna alá vette a gyapjút, és zokogva elindult féltestvére után. Amidőn megérkeztek a folyóhoz, mosni kezdtek mind a ketten. Amint szorgalmasan mosnak, váratlanul odalépett hozzájuk egy csodálatosan szép leányka, talpig fehérbe öltözve, és így köszönt a lányokra:
-                Jó napot, leánykák! Segítenék nektek, ha megengednétek! A mostoha lánya nevetve felelte:
-                Nekem nem kell a segítséged, mert az én gyapjúm máris hófehér, de itt az én mostohahúgom, nem boldogul a fekete gyapjúval.
Ekkor a szép leányka odalépett Maricához, és azt mondotta:
-                Add ide a gyapjút! Megpróbálom, hátha nekem sikerül fehérre mosnom!
Mind a ketten elkezdték újra mosni, és a gyapjú fehéredett, egyre fehéredett, egyszerre csak olyan fehér lett, mint a hó. Amikor készen let­tek vele, a szép fehér ruhás lányka eltűnt a szemük elől. A mostoha na­gyon elcsodálkozott, amikor megpillantotta a hófehér gyapjút, és szörnyű nagy haragra gyulladt, hogy nem sikerült mostohalányát elkergetnie a háztól.
Nem sok idő múlva beköszöntött a hideg tél, és hamarosan leesett az első hó. Ekkor a mostoha megparancsolta Maricának:
-                Vedd a kosarat, lódulj az erdőbe, és szedjél ott érett epret! Nemso­kára itt az új esztendő, és akkorra kell csemegének. De hogyha nem ta­lálsz, jobban teszed, ha mindjárt ott maradsz az erdőben.
A szerencsétlen leányka kérve kérte, sírva könyörögte:
-                Már hogy találhatnék én ebben a farkasordító hidegben érett epret az erdőn?
De hiábavaló volt minden kérés, siránkozás, mit volt mit tenni, el kellett indulnia.
Amidőn beért az erdőbe, tizenkét ifjú legénnyel találkozott. Barátsá­gosan köszöntötte őket. Azok nyájasan fogadták, faggatni kezdték, hogy miért sír, miért megy ilyen nagy zimankóban az erdőre. Marica eleitől a végéig mindent szép rendre elmondott a tizenkét ifjúnak, semmit sem hallgatott el.
-                Mi segítünk rajtad – mondották a legények ha igaz szívedre meg­mondod, hogy melyik hónapot szereted a legjobban.
Marica gondolkodás nélkül válaszolta:
-                Mindegyik hónapot szeretem, de a márciust szeretem a legjobban, mert az hozza meg a kikeletet és a szép reményeket.
A legények igen meg voltak elégedve a felelettel, és mosolyogva mon­dották:
-                Eridj a domb mögötti szakadékba, s találsz ott annyi epret, amennyi csak kell.
így azután Marica újesztendőre gyönyörű szép epret vitt haza, púpo­zott kosárral, és szépen elmondta mostohájának, hogy mint jutott a finom csemegéhez.
Néhány nap múlva aztán, amikor kissé megenyhült az idő, az asszony az édes lányát is elküldte eperért az erdőbe: abban reménykedett, hogy találkozik a legényekkel, és ő is olyan szerencsés lesz, mint a mos­tohalány. Az édes csinosan felöltözött, vette a kosarat, és vidáman ment az erdőbe. Ő is találkozott a tizenkét ifjú legénnyel, és emelt hangon szólt rájuk:
-                Mutassátok meg nekem is, hol lehet azt a szép epret találni, amely­ből az én testvérem hozott haza!
A legények így szóltak:
Megmutatjuk, hogyha megmondod, hogy melyik hónapot szereted a legjobban a tizenkettő közül. De feltétlenül az igazat kell mondanod!
A lány gon­dolkozás nél­kül, gőgös arc­cal, dühödten, ellentmondást nem tűrő han­gon rávágta:
- Miért is szeretném vala­melyiket? Egyi­ket sem szeretem, de a márci­usra haragszom a legjobban.
Erre az erdő zúgni kezdett, iszonyú hóförgeteg zúdult a hegyekre, s a lány félig agyonfagyva, meggémberedve érkezett haza az anyjához. Az a tizenkét ifjú legény volt a tizenkét hónap.
Telt, múlt az idő, s a mostohalány jóságának, szépségének híre messze földet bejárt. Egy szép napon derék ifjú jelentkezett a mostohánál, fa tudtára adta, hogy ekkor és ekkor barátjával eljön háztűznézőbe, és megkéri Marica kezét. Amikor elérkezett a várva várt este, a mostoha ki­kergette Maricát, hogy menjen a ház megetti színbe aludni; finom vacso­rát készített, s édeslányát ékesen, cifrán felöltöztette.
A lánykérő legények megérkeztek, a mostoha szívesen fogadta őket, bevezette mindkettőt a házba, és mondotta:
- Itt van az én kedves mostohalányom!
Véletlenül meghallotta ezt a kakas, és tele torokból elkezdte kukorítani:
Kíkeriki, kikeriki – szép Marica ideki, ideki! A leánykérők azonnal megértették a kakas szavát, s megparancsolták a mostohának, hogy vezesse elő az igazit, akit ők keresnek. Amidőn meg­pillantották, nem győztek betelni gyönyörűségével, kedvességével, és még azon este elvitték magukkal. A mostoha s a leánya leforrázva otthon ma­radtak.
Marica meg boldogan élt férjével, még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Nézd is meg!

A paraszt meg a fia

(Német népmese. Ford. Határ Győző)

Egyszer az uraság maga mellé vette kisinasnak a paraszt fiát, és akár­hová utazott messze külországba, mindenfelé magával vitte. Amikor a le­gényke egyszer hazajön a falujába, naphosszat mesél, tódít, hihetetlennél hihetetlenebb csuda dolgokkal ejti ámulatba a háznépet, és amilyen füllentős, nem fogy ki a mondanivalóból.

Egyszer kiballag az apjával a földekre: szaporán pereg a nyelve, sze­mérmetlenül hazudik mindegyre. Arra téved egy kóbor kutya.

- Mi ez a kutya ahhoz képest, amit én láttam? – henceg a legényke. – Mert idehallgasson, édesapám, ha hiszi, ha nem, ahol a burkusok orszá­gának ágazik az út Hágánál, ott láttam én egy szelindeket, az akkora te­mérdek szelindek volt, hogy a kend legnagyobb lova is csak a térdéig ért volna.

- Meglehet – szólt az apja -, hiszen minden országnak megvannak a maga csoda dolgai. Itt mindjárt, ahogy megyünk, alig egy óra járásnyira, látsz majd egy hidat, sokan megjárták már vele; mert azon a hídon van egy kő, és ha hiszed, ha nem, aki hazug legény abba a kőbe belebotlik, menten eltöri a lábát.

Megszeppent a legényke, ahogy ezt hallja.

- Ne siessünk, édesapám, annyira. Mit is mondtam arról a szelindekről: mekkora volt? Mert nem akarnék tódítani, azután meg jó féléve lehe­tett, hogy láttam: nagy darab jószág volt, annyi szent.

Mennek az úton, hallgatnak egy ideig: a legénykének meg egyre job­ban dobog a szíve: nem csoda – ki szeretné a lábát törni holmi haszontalan füllentésért?

- Tudja, édesapám, az a szelindek, amiről az imént szólottam, ha nem is volt akkora, mint a kend legkisebb lova, azért nagyobb volt egy kisebb­fajta borjúnál.

De akkor már látták is a hidat, s nemsokára a folyóhoz értek. A pa­raszt rálép a hídra, hanem a fia csak visszafogja a kezénél fogva.

- Csak nem hagyná becsapni magát, édesapám, azzal a szelindekkel?! Nagy bolondság volna kendtől is, de tőlem még nagyobb. Mert hadd mon­dom ki az igazat úgy, amint volt: nem is volt az a kutya szelindek, de még csak hajszállal se nagyobb, mint akármi más közönséges kutya.
A nádirigó története

(Mikronéziai népmese. Ford. Határ Győző)

Valaha Nauru szigetén nem volt más madár, csak a nádirigó. Néha emberré változott. Mesélik, hogy élt egy ember az égben, Auuitimaio nevezetű, élt egy ember a földön, Amurin volt a neve, a feleségét pedig Kakenónak hívták. Auuitimaionak nagyon megtetszett Kakeno, és szerette volna feleségül venni. Egy szép napon le is bocsátott az égből egy hálót, tele gyönyörűséges ajándékokkal, hogy odacsalja az asszonyt, és a hálójába kerítse. Látta az asszony a sok szép holmit, de nem vette el, mert nem volt hozzá bizalma, és félt tőle. Erre Auuitimaio három káprázatosan tündöklő halat eresztett le. Nem is tudott ellenállni az asszony, hogy ne hajoljon a hálóba utánuk – ő meg nagy hirtelen az égbe rántotta a hálót, Kakenóval együtt.
Nagy volt a bánata Amurinnak, sírt, zokogott, amiért a felesége elhagyta. Csak kóborolt a tengerparton, és nagy búsan lyukakat döfködött a homokba. Rák tanyázott a homok alatt, hallotta Amurin panaszát és felkiáltott hozzá:

Hé, Amurin, ohó! Hé, Amurin, ohó! Ne bánts, Amurin, ne bánts! Ne szúrd, ne döfd a hátamat! Jaj, Amurin, Jaj! De fáj!

Azzal a rák mindjárt tudakolni kezdte:
- Mit keresel erre Amurin, mért sírsz olyan panaszosan?
- Nagy az én gyászom, ellopták a feleségemet – felelte amaz.
- Sose sírjál, segítek én rajtad – válaszolta a rák.
Lenmadzagból parittyát csináltak, s lassan odalopakodtak egy halom sárga avarhoz: két nádirigó üldögélt rajta. Megfogták a madarakat, beléjük bújtak, és felrepültek az égbe. Hát odafönt vidáman üldögélt Auuitimaio az asszony mellett, és fejét az ölébe hajtotta. Amikor a két rigó felérkezett, óvatosan közelebb ugráltak, az egyik felszállott egy pálmára, a másik felrepült a kunyhókerítésre – onnan beszélgettek egymással:

Tiri, tiri, tiri! Tira, tira, tira! Hé, Kakeno, hohó! Tollúnk-szárnyunk el ne ereszd, Földre visszaszállunk veled!

Alighogy az asszony ezt meghallotta, nagyon megharagudott a madarakra, mert nem illik, hogy ország-világ előtt kikiabálják a nevét; bottal kergette őket. De nem repültek messze, és újra csak letelepedtek egy bál-ványfára, a kunyhó közelében. Ahogy Auuitimaio innen is elakarta volna zavarni őket, a két rigó megragadta Kakenót, közrefogták, és leereszkedtek vele a földre.
Nem nyugodott bele Auuitimaio, és egy szép napon újra csak leeresztette a hálóját, hogy visszacsábítsa az asszonyt; hanem a két rigó ott termett legott, széttépte a hálót. Pórul járt Auuitimaio a hálóeregetéssel, és azóta fel is hagyott vele.

A kapzsiság büntetése

(Az ezeregyéjszaka meséiből. Ford. Honti Rezső)

Harún ar-Rasíd bagdadi kalifának jelentette egy napon egyik szolgája, Maszrúr, hogy lenn a főtéren egy utcai komédiás mulattatja mókáival a népet. A kalifa erre leküldte a kastélyából a szolgát, hozza el a bohócot, hadd mulasson egy kicsit. Maszrúr lement a főtérre, ott találta a komédiást, akinek neve Ibn al-Káribi volt, és megmondta neki, hogy a kalifa hívatja.

- De – tette hozzá -, csak úgy vezetlek elébe, ha itt megígéred, hogy amit majd a nagyúrtól kapsz, annak kétharmad részét nekem adod. Elég lesz neked az adomány egyharmad része is.
Szegény Ibn al-Káribi mit tehetett? Ráállott az alkura, és a kalifához vezettette magát.
Harún ar-Rasíd azt mondta neki:
- Ha jól megnevettetsz, gazdagon megjutalmazlak, de ha nem, hármat csapatok a hátadra evvel a korbáccsal!
Ibn al-Káribi megint csak kénytelen volt ráállni az ajánlatra, és belefogott tréfás verseibe meg dalaiba, de a kalifa aznap olyan rosszkedvű volt, hogy semmi sem tudta megnevettetni. Végre elvesztette türelmét, és előhívta egyik szolgáját, mérjen a komédiásra három korbácsütést.
De az első után Ibn al-Káribi a kalifához fordult, és kérte, a másik kettőt csapassa Maszrúrra, mert neki ígérte kétharmad részét annak, amit a kalifától kap. A kalifa jót nevetett, ráüttetett egyet Maszrúrra, aki rögtön kijelentette, hogy beéri egyharmad résszel is. A kalifa ezen még jobban nevetett, és a bohócot megjutalmazta.

Miért nincs kérge a japán cipőnek?

(Kucsarjavenko. Ford. Kulcsár István)

Három évszázaddal ezelőtt a japánok hajóikkal átkeltek a tengeren, partra szálltak Korea földjén, és háborút indítottak az ország népe ellen.

Vonultak a csapatok, csörögtek a fegyverek. De a koreaiak sem hagy­ták magukat: ütötték-verték az ellenséget. Meg is ijedtek a japánok, s ha­marosan hátrálni kezdtek: először a generálisok, azután a katonák. Kard­jaikkal hadonásztak, fenyegetőztek, de egyre csak hátráltak.

Ekkor maga a mikádó – a japán császár – adta ki a parancsot: „Előre!”

Hanem azok nem hallgattak rá, és egyre csak hátráltak. A mikádó egyik erősítést küldte a másik után, de azok is csak hátráltak, hátráltak, hátráltak…

- Mit tegyek? – törte a fejét a mikádó. – Hogyan állítsam meg a sereget?

Addig-addig törte a fejét, míg végül gondolt egyet, és kiadta az utasí­tást: „Megparancsolom valamennyi csizmadiának, hogy ezentúl kéreg nél­kül varrja a cipőket.”

Megörültek a csizmadiák: „Nincs ennél könnyebb munka.”

Kéreg nélküli cipőt húzott a japán mikádó egész serege. „No, most aztán vége a visszavonulásnak! Ha kevés is a bátorságuk, a kapzsiságuk annál nagyobb. Ha hátrálni kezdenek, leesik a cipőjük. Sajnálni fogják új cipőjüket, meg aztán fájdalmas dolog is mezítláb hátrálni a szúrós füvön. Akarva, nem akarva előre fognak menni.”

Lám, milyen okos volt a mikádó!

De nem sokáig tartott az öröme. Amint a sereget figyelte, látta, hogy szanaszét hevernek a cipők, s a katonák hátrálnak, hátrálnak, egyre csak hátrálnak…

így űzték el a koreaiak réges-régen, sok-sok évvel ezelőtt országukból a japánokat.

S Japánban azóta is kéreg nélkül varrják a cipőket, mert a mikádó szégyellte visszavonni a parancsot, nehogy a nép megtudja, milyen ostoba is az ő császáruk.
Jókai Mór: A koldus veréb

Egyszer a budai hegyek közé menve, valami pákosz siheder elém áll egy madárral, hogy vegyem meg, mégpedig verébbel. Olyan nagyon kért, hogy vegyem meg, hiszen csak egy krajcár kell érte. Hogy lehetne egy verébért többet kérni egy krajcárnál?

Nekem ugyan a világon akármire másra volt szükségem, csak verébre nem: ennek a verébnek pedig nagyon kellene a szabadság: hát csak megvettem a jámbort.

A sváb kölyök szaladt a krajcárral, hogy vissza se híhassam vele, én pedig tenyeremre tevém a madarat, hogy röpüljön, ahova akar.

De az csak nem repült sehova a jámbor, hanem ült a tenyeremen nagy gubbaszkodva, felborzolt tollakkal, s csak a fejét emelgette felém.

Közelebbről nézve észrevettem aztán, hogy a kismadárnak az egyik lába eltörött, hihetőleg a tőrben vergődése közben, s csak a bőrfoszlánynál fogva függ azon.

Már ezen majd segítsünk - mondtam a jámbor szenvedőnek, s elővéve oltókésemet, szépen lemetszém vele az összezúzott csontot. Én bizony szívesen ojtottam volna szegénynek mindjárt másik lábat is be: de ámbár ojtott lábú emberekről már hallottam, ojtott lábú madarakat nem ismerek: s ehelyett zsebemben hordott viasszal és gyolcsszatyinggal, mint afféle kertészember, bekötém az amputált lábat. Nem tudom, helyesen cselekedtem-e, mert sebész nem vagyok.

- Látod, verebecske - mondám -, ez rád nézve éppen nem hiba, hogy most már csak egy lábad van, úgyis két lábbal csak egyet szoktál lépni, ez tehát nálad nem tesz különbséget. Most már repülj Isten hírével!

Szót is fogadott, elrepült, s láttam, hogy felszállt egy fára, s meg tudott biz az állani egy lábon.

Hetek is elmúltak azután, amidőn egy délben családommal a szabadban reggelizve, egyszer csak egy fakó veréb odareppen elénk, s a legotthonosabb bátorsággal kezdi magát bemutatni. Előbb csak ott fityfirikel a porban, köszörüli az orrát a földhöz, ami sajátságos tisztelgési forma lehet a verébnemzetnél, azután mind közelebb jön, a fejét, farkát billegetve mórikál, mint valami jó ismerős.

- Nézd - mond a nőm -, ennek a madárnak csak egy lába van.

Valóban, az én sánta madárkám volt az! Honnan tudta ki, hogy én hol lakom? Hogy tudott utánam jönni? Micsoda ösztön vagy észjárás súgta meg neki, hogy ez az ember, aki engem nem evett meg, mikor foglya voltam, bizonyosan ennem is ad ezentúl. Elég az hozzá, hogy attól fogva minden reggel , délben és ozsonnakor megjelent az én koldus verebem az asztalnál. Odalippegett szép alázatosan csiripelve, mintha mondaná: "Adjanak ennek a szegény koldusnak, az Isten nevében, valami kis morzsát: egy kezem, egy lábam elvesztettem a lépvesszőn, odahaza is két neveletlen árvám éhezik, az apjukat levágta az ölyv, a gonosz ellenség, ne sajnáljanak egy falat kenyeret a szegény koldustól."

Nyár vége felé szavainak bizonyságául el is hozta magával két felnőtt fiacskáját. A két nagy fejű, sárga szájú kamaszt odaállította egy rózsasövény mellé, maga pedig odajött őket bemutatni, és kikérni számukra jövendőbeli pártolásunkat. Aztán felszedegette a neki hányt kenyérdarabkákat, s visszament hozzájuk, felosztotta az alamizsnát közöttük anyailag, s csiripelt hozzájuk erősen: bizonyosan ilyenformát mondhatott nekik: "Látjátok, ti nagy kamaszok, ide s tova magatok szárnyára fogtok kelni. Hát azután csak ide jöjjetek ti is. Itt ti is kaptok morzsalékot, itt nincs sem macska, sem lépvessző, sem verébfogó vas. De azután szépen viseljétek magatokat, gyalázatot ne hozzatok a fejemre. A fáról nem szabad leenni a gyümölcsöt, hanem kéztől kell várni. Köszönjetek szépen!"
Nem is bántottak a verebek az én kertemben semmi gyümölcsöt. Ennek oka különben az is lehet, hogy még eddig egy szem gyümölcsöt sem termett.

Krúdy Gyula: Tatárok a dunaparton

Bezzeg nem az volt Budavára se századokkal ezelőtt, mint manapság!

Magas kőfalak és bástyák kerítették a várost. Olyan magas fal, hogy még a nyílvessző is csak elfáradva repült át rajta.

Pestnek híre-hamva se volt. Cigányok meg egyéb kóborló népség ta­nyáztak a Duna jobb partján. Azt lestek naphosszat, hogy kinek van szük­sége csónakra vagy dereglyére, hogy a Duna másik partjára kelhessen át. Utasember kevés volt abban az időben. Csak az utazott, aki egyebet már nem tehetett.

Mikor Suhogó a Dunához ért, besötétedett. Megállt a folyam partján, és megitatta lovát a folyam vizéből.

Amint ott álldogált, és valami alkalmatosság után nézegetett, ame­lyen átmehetne a nagy vizén, egyszerre csak melléje szegődött egy topron­gyos vén boszorkány.

- Hiába is nézed, fiam, azt a szép várost odaát. Oda te ma be nem mehetsz. Besötétedéskor becsukják a várkapukat. Csak a mesebeli szár­nyas ló tudná keresztül repülni azokat a magas bástyákat. – így beszélt a vénasszony, és megveregette tenyerével a Suhogó lovának nyakát.

- Ki vagy te, öreg néni? – kérdezte Suhogó.

- Én, fiam, Bobájka vagyok. Az itteni népség öreganyja. – így szólt az öregasszony, és kiterjesztette a két karját.

Népség nemigen látszott a vidéken. Messzi tájon lapított az estho­mályban néhány sátor és rongyos kunyhó. Suhogó elgondolkozva nézett Buda felé.

- Én pedig még ma Budán szeretnék lenni – mormogta.

- Hát tanulj meg repülni, fiacskám – monda az öregasszony. – Más­képpen nem mehetsz át a vizén. A csónakunk – ami van – most oda van valahol a három unokámmal. Elmentek halászni meg vadászni a folyó­ parti nádasokba. Csak reggelre jönnek elő. Akkor aztán átvisznek téged lovastól, szerszámostól a nagy vizén. Suhogó tétovázva nézett körül:

- Ha másképp nem lehet, hát így is jó. Majd lefekszem itt a földre a lovam mellé. így szoktuk mi azt meg. Amíg én alszom, addig a lovam vigyáz rám. Ember, állat nem jöhet a közelembe, mert a lovam a fülembe nyerít, és felébredek. A farkastól sem ijed meg a lovam. Agyonrúgja, ha a közelébe jön. Mikor a lovam alszik, én vagyok éber.

- Már miért feküdnél itt le, fiatal vitéz? – szólt az öregasszony. – Jöjj velem a tanyánkra. Ott vannak a fiaim meg az unokáim – sok van ám nekem! -, aztán énekelhetsz velük együtt a tűz mellett. Ott is lefekhetsz a lovad mellé.

Suhogó azt mondta:

- Jó lesz biz’ az! Egész nap nem volt a számban egy falat kenyér. Még talán vacsora is akad a tanyán, öreg néni, ugyebár?

- Hogyne akadna, fiam! Az ilyen derék fiatal vitézt csak nem hagyjuk éhen veszni. – így szólt az öreg néni, s megindult előre. Suhogó, kantár­száron vezetve lovát, a nyomában ballagott.

Útközben elmondta Suhogó, hogy mi járatban van. Az öreg néni fi­gyelmesen hallgatta. Egyszer azt mondta:

- Láttam én is a királyt. Vadászatról jött haza, és sólymot tartott a kezében. Barna-piros arcú fiatalember. Éppen olyan, mint te. Csak korona van a fején.

A tanyához értek. Nagy tűzrakás lobogott a folyamparton, és három­, négy alak heverészett a tűz körül.

Suhogó jó estét kívánt, és letelepedett a tűz mellé.

Egyszerre fölemelkedett az egyik fekvő alak. Suhogó a tűz világánál látta, hogy ősz hajú, öreg ember az illető. De csak a haja volt ősz. A termete sudár volt, mint a jegenye. Válla széles, mint a hegy.

- A legöregebb fiam – monda Bobájka, az öreg néni. Nemsokára azután egy másik öreg ember kelt fel a tűz mellől.

- A legöregebb unokám – szólt megint Bobájka. Később egy fiatal legény piszkálta meg a tüzet.

- Az unokám legkisebb fia – mormogta Bobájka.

Suhogó azt várta, hogy még jön valaki, aki ezután következik korban. De már nem jött senki. Akkor aztán azon gondolkozott, hogy milyen öreg is lehet a néni, mikor a fia is már olyan öreg ember.

Elaludt a tűz mellett, és arra ébredt, hogy a tűz elaludt, és a folyó felől friss hajnali szellő fújdogált.

Mikor felnyitotta a szemét, a tekintete az öreg néni arcát pillantotta meg legelőször. Ott guggolt mellette a földön.

- Tudd meg, te kun ifjú, hogy csak egy hajszálon múlott az életed -így kezdte az öreg néni. – Mikor megtudtuk felőled, hogy kun vagy, meg akartunk ölni. Mert mi tatárok vagyunk. A kunok a mi született ellensé­geink. Mikor itt leültél a tűz mellett, szavaztunk az életed felett. Aki felkelt és eltávozott, az arra szavazott, hogy maradj életben. Vagyis, hogy ő nem kívánja látni a halálodat, azért megy el. így ment el először a fiam a tűz mellől, aztán az unokám, majd a dédunokám. Mindegyik megsajnált. Én maradtam itt egyedül. Azért, hogy vigyázzak rád, amíg alszol: vissza ne jöjjenek és meg ne öljenek. Az éj elmúlt, ők nem jöttek vissza. Most már elmehetsz. Siess, mert a tatárok nappal kegyetlenebbek találnak lenni, mint az éj sötét palástja alatt. Ha pedig egyszer nagy bajban leszel, csak gondolj Bobájkára. ő segíteni fog rajtad.

így szólt az öregasszony, és abban a szempillantásban elszaladt.

Suhogó megdörzsölte a szemét. Vajon nem álom volt-e ez mind, amit hallott?

Körülnézett. A paripáját nem látta sehol. Azt bizonyosan ellopták tőle a tatárok.

A folyóparton csónakot vett észre. Sietve beszállt a csónakba, és evez­ni kezdett a folyó túlsó partja felé.

Mikor a Duna közepén járt, hirtelen egy nyílvessző fúródott a csónak­ja orrába. Akkor vette észre, hogy az imént elhagyott parton összegyüle­keztek a tatárok, és nyilaznak utána.

Erősen evezett, hogy minél hamarabb elérje a túlsó partot.Sebők Zsigmond: Macskaiskolában

Iskolába kellett mennie a kendermagos cicuskának, és nem akarózott fölkelni neki. De résen volt ám a macskaanyó.
Jól megrázta:
- Kelj föl, cica, mert már a hátadra süt a nap!
A kiscica azonban a paplan alá bújt:
- Nyau, nyau, anyácskám, hadd feküdjem még egy kicsit a bal fülemre is!
Macskaanyó megharagudott:
- Micsoda? Ejnye, irgum-burgum, vaslapát! Hát azt akarod, hogy megint elkéss az iskolából, és papírgaluskára marasszanak?!
Dehogy akarta ezt a kiscica. Szépen fölkelt, megmosdott, felkötötte a nyakkendőjét (mi tűrés-tagadás, egyéb ruhája nem volt), vállára vette a könyvestáskát, és útra készen volt az iskolába. Mielőtt elindult volna, illedelmesen kezet csókolt macskaanyónak:
- Jól viseld magad, cicuskám - mondta a macskaanyó -, hogy rossz bizonyítványt ne hozz haza karácsonyra!
A kiscica nem késett el a macskaiskolából, mert nem bámészkodott sehol útközben, s verebet sem kergetett. Az iskolában mindjárt beült a padba, Micuska és Macuska nevű cicuskapajtások közé, kivette a táskájából az ábécéskönyvet, és a leckét még egyszer jól átnézte.
Azután bejött a macska tanító úr, és kikérdezte a leckét. Micuska pajtás nem tudott semmit belőle, amiért a tanító úr meghúzta a fülét. Macuska is csak tátotta a száját, amiért a sarokba állították a mihasznát. Hanem a mi kendermagos cicánk, az úgy felelt, mint a vízfolyás, amiért a tanító úr mindjárt belekapart számára a jegyzőkönyvébe egy "kitűnőt".
A leckefölmondás után jött az első tantárgy: a macskakaparás.
Minden cica elővette az irkáját, és beleírta azt, amit a tanító úr diktált.
Mikor elvégezték, a tanító úr sorra járt, és megnézte az írásukat. Egyiket megdicsérte, a másikat megszidta. Micuskának azt mondta:
- No, teérted is hiába fizeti édesapád a drága tandíjat, soha nem tanulod meg tisztességesen a macskakaparást!
Macuskával sem volt megelégedve.
- Ez is macskakaparás, te pákosztos? - mondotta neki haragosan. - Hiszen egyetlenegy "malacot" sem csináltál!
Ezzel beírt Macuskának egy szekundát a jegyzőkönyvébe. Bezzeg sírt-rítt Macuska erre! Hanem a kendermagos cicuska írásával annál jobban meg volt elégedve. Megveregette a vállát, és így szólt:
- Derék kiscica vagy! Ez olyan szép macskakaparás, hogy ilyet nem tud csinálni az a Pista se, aki nálatok lakik, és az első elemibe jár.
Aztán még sokat tanultak a cicák. Hogy kell fogni az egeret, hogy kell énekelni, hogy kell fára mászni, szóval mindent, amit értelmes macskának tudni kell.
Tíz órára a macskaanyók elküldték az uzsonnát a cicáiknak, és csöngetés után azt a macska tanító úr behozta a fogai közt: minden cicának egy egeret.
Hej, volt öröm! Csak Micuska és Macuska búsultak, mert ők ma nem kaptak uzsonnát. Ellenben a kendermagos cicuska dupla porciót kapott.
Uzsonna után megint szorgalmasan tanultak a kiscicák. Majd meglátjuk, ki visz haza jobb bizonyítványt; a kendermagos cicuska-e a macskaiskolából, vagy pedig Pista az első elemi osztályból.

Sebők Zsigmond: Róka koma és a nyulacskák

Két fiatal nyúl lakmározott a kövér leveleken. Közben-közben, mikor egy kicsit elfáradtak az evésben, beszélgettek. Mikor pedig megunták a beszédet is, jóízűen hemperegtek a fűben.

Hogy miről beszélgettek? Hát, amiről a jó nevelésű nyulacskák szoktak beszélni. Nyúlapóról, nyúlanyóról, meg a tapsifüles pajtikáról, azután a friss káposztalevélről, ami olyan jólesik majd vacsorára, a puskás vadászról, a rókafejű ördögről és sok más igen érdekes dologról.

Azt mondja az egyik nyulacska:

- Jaj, de borzasztót álmodtam én az éjjel, jaj, jaj, pajtikám!

A másik nyulacska kíváncsian mozgatta a füleit és azt kérdezte:

- Miről álmodtál?

- A rókáról, hogy meg akart enni.

Azt a pajtika is elismerte, hogy ez igen borzasztó álom volt és szerette volna tudni, hogy szabadult meg róka koma körmeiből az álmodó tapsifüles. Mert hiszen hála Istennek, nem ette meg a róka.

Amaz nem kérette magát sokáig, hanem belekezdett a beszédbe:

- Mikor este lefeküdtem, anyám még egyszer megcsókolt, apám megigazította a fejem alját, azután a szentjánosbogárka eloltotta a lámpást és én behunytam a szememet. Hát egyszerre csak előttem terem a róka és rám vicsorítja a fogát. Jaj, pajtika, de megijedtem! Azt mondja a róka: no nyulacska, most megeszlek, mert már régen fáj a fogam nyúlpecsenyére. El akartam futni, de nem lehetett, mert a róka fogta a bundámat. Kiabáltam apámnak, anyámnak, de nem ébredtek föl. Azután

elkezdtem sírni és könyörögtem a rókának, hogy ne bántson. A róka csak nevetett és még jobban vicsorgatta a fogait. Már azt gondoltam, végem van, hát egyszerre zörög a bokor és kilép amögül az oroszlán. Azt mondta a rókának: takarodol innen, nem hagyod békén azt a szegény nyulat!

Szaladt is a róka!

A másik nyulacskának igen tetszett, hogy az állatok királya elkergette a rókát, jóízűt nevetett és azt kérdezte:

- Hát aztán hogy van tovább?

- Mikor apám és anyám megtudták, mi történt, az oroszlán elé borultak, megköszönték a segítséget és megcsókolták a lábait. Hanem, hogy tovább mi történt, nem tudom, mert felébredtem.

- Ejnye, be kár, hogy csak álom volt! - szólt a másik nyulacska.

- Szeretnéd, ha most egyszerre csakugyan itt teremne a róka? - kérdezte az első.

Alighogy kimondta, zörrent a bokor és kidugta vörös fejét a kegyetlen róka. Jaj, hogy vicsorgatta a fogait! A nyulaknak torkukon akadt a levél, amit éppen a szájukba vettek, de azután illa berek, nádak, erek! nekiiramodtak a világnak.

A róka kergette őket, de a nyomukba sem ért. Még véresebb lett az arca a méregtől, hogy elszalajtotta a nyúlpecsenyét.

A nyulacskák pedig estére szerencsésen hazaértek, elmondták, milyen veszedelemben forogtak és jó étvággyal megették a friss káposztalevelet, amit nyúlanyó vacsorára eltett számukra.

Vacsora után lefeküdtek, mindegyiket még egyszer megcsókolta az anyukája, mindegyiknek megigazította a feje alját az apja, hogy jól aludjék, azután a szentjánosbogárkák eloltották a lámpást és ök behunyták a szemüket.

A nyuszikák alusznak... Ha álmodnak valamit, jövőre azt is megírom.

Szép Ernő: Mátyás kovács

Ment, mendegélt az országúton Mátyás király, amikor a szegény népnek a baját, a panaszát kereste. De csak a jó isten maga tudta, hogy az a gyalogos utazó Mátyás király; senki emberfia a tarisznyás, botos vándorban a hatalmas királyt meg nem ismerte volna.

Igyekezett Mátyás király egyik faluból a másikba, de mire elérte azt a másik falut, ráesteledett. Ott volt a falu végin egy kovácsműhely, az előtt a mester még patkolta az utolsó lovat. Megállott Mátyás király a műhely előtt, köszönt tisztességgel, szállást kért éjszakára.
A kovácsmester szívesen befogadta a hajléktalant.
Mikor osztán a műhelyt bezárta, vacsorához ült a kovácsmester a mesterné asszonnyal. A mesterné asszony megbátorította a vándort, üljön le hozzájuk, ahol ketten esznek, a harmadik se maradhat éhen. Egyszerű lencsevacsora volt az asztalon, azt az asszony megzsírozta avval a kevés zsírral, ami még a bödön fenekén volt.

- Ha már vendég van a háznál – azt mondja a kovácsmester -, illik, hogy egy kancsó bor is legyen mellé. Eredj asszony a kocsmába, adjon a kocsmáros egy kancsó kadart, majd megadom az árát, mikor a többi kancsóét is megadom.
Elment az asszony, azon üresen hozta vissza a kancsót.
- Azt izeni a kocsmáros, nincs több kancsó hitelbe, olyan sok van már a rováson.
- Ejnye, csinálom a csinálóját, ilyen szégyent hoz a beste lelke a fejemre! – evvel a kovácsmester mérgesen lerántotta az ujjasát, és odahajította az asszonynak:
- Vidd el az ujjasom neki, egy kancsó bort csak megér!
- Nincs több ujjasa magának – azt mondja az asszony, s vissza akarta rögtön húzni az ujjast az urára.
- Ha nincs, majd lesz, a vendégemnek bort ígértem!
Az asszonynak el kellett vinnie az egyetlen ujjast; meghozta a kancsó kadart.
Iddogáltak hárman, míg a borban tartott, iddogáltak, danoltak, a végén úgy megkedvesedtek, a mester is, a vendég is, hogy eljárták az asszonnyal a ropogóst.
Reggel elköszön a vándor, megmondja a mesternek, hogy ő maga is kovács, Budára való, most éppen a királyi palotában van munkája. Megkérte a mestert, hogyha egyszer felmegy Budára, szóljon be a palotába, csak Mátyás kovács után tudakozódjon, ismerik őtet jól a palotaőrök.
- Osztán meddig dolgozol még, öcsém, a királyi palotában?
- Én – azt mondja a vándor – talán életem végéig, isten segedelmével.

Elmúlt vagy három esztendő, akkor úgy fordult, hogy a kovácsmesternek fel kellett mennie valamiért Buda várába. Nem felejtette el Mátyás kovácsot, odaballagott a királyi palota kapujába, megkérdezte a strázsákat:
- Itt van-e még Mátyás kovács, kérem?
- Itt van, hogyne volna, nagyon várja kigyelmedet.
Mindjárt vezették is egy grádicson fel, a másikon le, egyik aranyos szobából a másikba. Nem győzött csudálkozni a jámbor kovácsmester, hogy ilyen fénybe, pompába tartanak ott egy kovácsot, aki még őnála is szegényebb.
Egyszer aztán kinyílik egy szárnyas ajtó, ott ül aranyosnál aranyosabb urak közt Mátyás király, éppen ebédelnek. A kovácsmesternek azon nyomban kiesett a kezéből a kasornya, amelyikben egy mázos szilkét tartott, a szilke összetört a márvány pádimentomon.
Kérdi a király:
- Mi jót hozott, mester uram?
Úgy reszketett a kovácsmester, alig tudott megszólalni:
- A feleségem küldött a szilkébe vajat Mátyás kovács feleségének, mert gondolta, hogy megházasodott azóta.
- No, köszönjük szépen! – azt mondja Mátyás király. És bemutatta a kovácsmestert a királynénak meg az egész csillogó-villogó főuraknak. És elmesélte, hogy vendégelte meg őtet, mint szegény vándorlót, a kovácsmester az ő szűk asztalánál, még az egyetlen ujjasát is zálogba tette, hogy a vendégét borral megtisztelhesse. Azután meginvitálta a kovácsmestert az asztalhoz:
- Foglaljon helyet, mester uram, ahun százan esznek, a százegyedik se maradhat éhen.
Megetették a legfinomabb pecsenyével, megitatták a legdrágább borral a szegény falusi kovácsot. Azt hitte szegény, csak álmodik, de azért nyelt, nyakalt derekasan, hogy eleget élvezzen, mire felébred.

Ebéd után pedig felállította Mátyás király a kovácsmestert:
- Ételt, italt megadtam, mester uram, hadd adom meg az ujjast is, amit a kocsmába küldött.
Evvel levette a király a maga gyémántos dolmányát, feladta a kovácsmesterre.
És rácsapott a vállára:
- Nézzétek jó urak, milyen erős ember ez! Elbír ez még egy-két dolmányt, próbáljuk meg csak!
Felkeltek az urak a király intésére, egymás után vetették le a dolmányt, annyi volt a drágakő mind a dolmányon, mint tepertő a túróscsuszán. És addig rakták a gyönyörű dolmányokat a kovácsmesterre, míg csak össze nem akart rogyni.
így ment haza Budavárából a szegény kovácsmester. Örök életére gazdag ember lett belőle.

A parasztember meg a kutyái

(Pesti Gábor. Átdolg. Czibor János)

Egy parasztember annyira szerette a hasát, hogy mikor szűkös napok köszöntöttek rá, sorra levágta s megette a juhait, a kecskéit, s végül egyetlen tehenét is kés alá vette.
- Jobb lesz, ha új gazda után látunk – tanakodtak össze a parasztember kutyái. – Mert kis ideig jól éltünk, de most már majd se megőrizni való nem lesz itt, se ennivaló!
El is hagyták, közakarattal, a pazarló gazdát.

A kígyó koronája

 (Horvát népmese. Ford. Komjáthy István)

Egy anyának volt egy kis leánykája. A kislány minden reggel tejet kapott egy kis tálacskában, s amikor inni kezdte, odacsúszott hozzá egy kígyó, s együtt fogyasztották el a reggelit. Amikor kiürült a tálacska, a kislány a mamájához szaladt, és így szólt:

- Mamácskám! Adj még tejet, szisza mind megitta!

A mamája nem tudta, hogy ki az a szisza, de azért jó szívvel adott még. Így folyt ez hét esztendőn keresztül. A hetedik év végén azt mondta a kislánynak a kígyó:

- Gyere velem, s amelyik lyukba én bemászom, te is mássz utánam! Mindenütt légy a nyomomban, s amikor hazaérkezünk, kérd el apámtól a kígyók koronáját. Minden egyebet fog kínálni neked, de te semmi mást ne végy el, csak azt a koronát, s amire csak gondolsz, amit csak szeretnél, a korona mindent megad neked.

Elindultak tehát, és kisvártatva megérkeztek a kígyók tanyájára. Csodálkozott az öreg kígyó, amikor a kislányt megpillantotta! A kígyó pedig, amelyik vezette, mesélni kezdett az apjának. Elmondta, hogy ettől a kislánytól kapott minden reggel tejecskét, és most valamit kérni szeretne.

- És mit szeretnél? - kérdezte az öreg kígyó.

- Szeretném megkapni a koronádat! - felelte a kislány.

Az öreg kígyó így felelt:

- Adok én neked annál sokkal szebbet, csak azt az egyet ne kérd tőlem!

De a kislány bizony semmi egyebet el nem fogadott. Végre megkapta a koronát, s hazaszaladt vele. Otthon a szekrény tetejére tetet és azt gondolta magában: "Bárcsak megtelne ez a szekrény pénzzel!" Még ki sem mondta, máris teljesült a kívánsága. A szekrényben sok arany- és ezüstpénz csillogott.

Akkor a koronát a ruhák közé dugta és azt gondolta: "Bárcsak megtelne gabonával!" S annyi gabona lett egyszeriben a ládában, hogy szinte kicsordult belőle. Zsákba lapátolta, s hogy, hogy nem, közékeveredett a korona is. Elküldte az egészet a malomba. Soha többé nem látta a koronát. A malomban a molnár sem látta: talán a vízbe eshetett véletlenül, és a sebes víz magával sodorhatta.

Ha a koronát a víz el nem vitte volna, az én mesém is tovább tartott volna.

A hiéna és a hold

(Zulu mese. Ford. Radnóti Miklós)

Egyszer egy hiéna csontot talált, foga közé fogta, és magával vitte.
A hold csodásan fénylett, a víz nyugodt volt; mikor a hiéna meglátta a holdat a víz tükrén, eldobta a csontot, és meg akarta kaparintani magának a holdat. Azt hitte, hogy zsíros húsdarab az. Ráugrott, fülig elmerült a vízbe, de nem lelte meg. A vizet azonban felkavarta. Visszamászott a partra, és mozdulatlanul várt. A víz újra lecsillapodott, s megjelent tükrén a hold. A hiéna újra ugrott egyet, hirtelen akarta megkaparintani a holdat, amit húsnak hitt. Már azt hitte, megvan, pedig még vizet sem tartott a szájában, mert az is kicsorgott belőle. A hiéna újból visszahúzódott a partra, és várakozott.
Arra jött egy másik hiéna, elcsente a csontot, és otthagyta a várakozó hiénát. De végül is hajnalodni kezdett, és a hold fénye lassan -eltűnt a nappali fényben. A hiéna pórul járt.
De másnap is visszatért, visszatért naponta, míg egészen k; nem taposta a körmét.
Sokat nevettek a hiénán, aki újra meg újra beleveti magát a vízbe, harapja a vizet, de az csak kicsorog a pofájából, s nem marad benne semmi. Azóta, ha valakit kinevetnek, azt mondják neki:
- Olyan vagy, mint a hiéna, aki eldobta a csontot, és nem szerzett magának semmit, mert a holdat látta a vízben.


Mészöly Miklós: A szomjas rocska

Volt az én öregapámnak egy füles rocskája. Bikkfából készítette a bognár,
vaspántot rakott rá a kovács, s akkora volt, mint egy félakós hordó, mégsem fért bele több
víz, mint amennyit beleöntöttünk.
De nemcsak rocskánk volt nekünk odahaza, hanem egy derék lovunk is. Ha szekér
elé fogtuk, és toltuk a szekeret, mindenki megcsudálta, hogy lám, micsoda erős! Meg is ette a
napi két zsák zabot, nekünk meg hegyeznivaló sem maradt.
Az én dolgom az volt, hogy megitassam a rocskából a lovacskát reggel, délben,
este. Meg is cselekedtem becsülettel, úgy, ahogy illik. A lovacska sosem szomjazott, a rocska
sem a sutban porosodott, hanem ha elvégezte a dolgát, fölakasztottam az istálló falára, egy
kampósszögre, ott volt a helye. Meg is tisztítottam mindennap szalmacsutakkal.
De bizony a rocska adós maradt a köszönettel. Egy szép napon olyan pörlekedést
csapott, hogy ijedtemben még a vödröt is a kútba ügyeskedtem.
– No csak, no! – dörrentem rá. – Hát neked mi nem tetszik?
A rocska akkorát dobbantott mérgiben, hogy csepp víz sem maradt benne.
– Énnekem az nem tetszik, hogy mindig csak ló iszik belőlem! – mondta. – Unom a
lefetyelést, már a fejem is zúg tőle. Engem bikkfából készített a bognár, vaspántot rakott rám
a kovács – hát úgy becsüljetek meg!
– De hát ki igyon belőled, ha nem a ló? – képedtem el.
– Kicsoda? Hát te meg nagyapó. Vigyél be a házadba, tégy az asztalodra, oda való
vagyok én, nem az istállóba. Inkább a fenekemet üsd ki, de jászol mellett többet nem
szolgálok.
No, mi aztán szépen vagyunk! – gondoltam magamban. Hallott emberfia ilyet?
Eztán a rocska mondja meg, mit tegyek, hogy tegyek. Én nem voltam elég okos, hát
megkerestem öregapámat: tegyen ő igazságot.
Az öreg nem sokat teketóriázott. Megszítta a pipáját, és így szólt:
– Hát ha olyan kényes rocska, hadd a sutban, ne nyúlj hozzá, még ha rimánkodik,
akkor sem. Maga lássa kárát.
Úgy is lett. Már vissza se akasztottam a kampósszögre, hanem kiraktam a fészerbe
a lyukas kosarak meg rozsdás kocsiszögek mellé. Ha neki ott kellemesebb, hát csak lepje a
por, essen belé a szú, én nem törődöm vele. Nem is mentem feléje hónapszám, pedig
megtehettem volna. Egyszer aztán el is feledkeztem róla. Talán már egy év is elmúlt, mikor
hallom ám, hogy valaki rettentő panaszosan nyöszörög a fészersarokban.
– Ejnye no! Hát ez meg mi lehet? Kisegér? Kismacska? – Odamegyek – hát látom,
hogy a rocska! Mikor megpillantott, mindjárt abbahagyta a nyöszörgést, és rám kiabált:
– Mit állsz itt? Mit bámulsz? Eredj, és hozz vizet, elepedek a szomjúságtól.
De hiába, nem tehettem a kedvére. Meg is mondtam neki:
– Még ha rimánkodsz, akkor sem adhatok, így parancsolta nagyapám.
– Hát ha úgy parancsolta, majd segítek magamon! – kiáltotta a rocska, s úgy
megrázta magát, hogy az egész fészer tele lett porral, még az orrom csücskéig sem láttam.
Alig tudtam az ajtóig elkecmeregni. Csupán reggel vettem újra bátorságot, hogy
bekukkantsak hozzá, s megnézzem, mit csinál.
De bizony már hűlt helyét találtam. Nem volt sehol a rocska, sem a fészerben, sem
az istállóban, sem a padláson. Még a kútba is belenéztem, de ott sem volt.
„Hát ha sehol sincs – gondoltam –, bizonyosan elment világgá.” És csakugyan. Úgy
megsértődött, hogy menten elhatározta: keres ő jobb helyet magának. Elég nagy a világ –
éppen csak egy füles rocskára ne lenne sehol szükség? Azt azonban eltökélte, hogy olcsón
nem szegődik. Elég volt a méltatlan munkából.
Már harmadik napja ment, mendegélt, mikor annyira megszomjult, hogy már
egyetlen esőcseppecskével is megelégedett volna. Felhő azonban fia sem mutatkozott.
De szerencséje volt: nemsokára egy nádas tópartra ért – ott éppen halat tisztogatott
egy halász. Akkora szalmakalap volt a fején, hogy akár méhkasnak is beillett volna.
A rocska elibe csetlett, és könyörögni kezdett:
– Jaj, meríts meg a tóban, mert mindjárt elepedek.
Nem volt rossz ember a halász, készséggel megcselekedte: úgy megbucskáztatta a
rocskát, hogy a víz púposan állt rajta – mintha egyből lett volna varrva.
– Ez igen! – kiáltott. – Éppen ilyen rocskára vágytam. Maradj itt halasvedernek,
nem fogsz megszomjazni nálam.
És máris nyújtotta a kezét, hogy megkössék a vásárt, de a rocska megkötötte magát.
Alighogy megtelt a hasa, mindjárt megnőtt a hangja.
– Tudod te, ki vagyok? – hencegett. – Engem bikkfából készített a bognár,
vaspántot rakott rám a kovács – én csak azt szolgálom, aki megbecsül. Viggy a házadba, tégy
az asztalodra, oda való vagyok én, nem a tó partjára!
Hanem még ki se mondta, egy csöpp víz nem sok, annyi se maradt a hasában…
A halász csudálkozva odahajolt föléje, nézte elöl, nézte hátul, aztán megvakarta a
tarkóját.
– No, te rocska, én teveled jól megjártam volna! Hiszen neked kiette a szú a
hátadat!
A rocska megrémült.
– Mit beszélsz? Az én vaspántos bikkfa hátamat?
– Bikk vagy makk, a bordáid lyukasak! – nevetett a halász. – Nem kellesz énnekem,
még ha ingyenbe maradsz is.
Azzal le is út, föl is út, elküldte a rocskát, menjen a kovácshoz, menjen a
bognárhoz, de őnála egy napig se maradjon.
Mit tehetett a rocska, elkullogott a tó partjáról, vissza se nézett, úgy szégyellte
magát. Nem is vándorolt tovább a világban, hanem fogta magát, egyenesen hazament
nagyapámhoz, bezörgetett hozzá, odaállt eléje:
– Csúful jártam a világban, nagyapó. Hazajöttem, itt maradok. Inkább igyon
belőlem a ló.
Azzal sóhajtott egy nagyot, és a földre rogyott. Szerencsére nagyapám bognár volt
valamikor, értette a módját, elöl-hátul egykettőre megfoltozta a rocskát.
S én – én azóta is belőle itatom a lovacskát.

Mészöly Miklós: Vakarocska

Reggel volt, korán volt, kenyérsütés ideje volt.
Még a kakas sem kukorékolt, csak egy ébren alvó pacsirta hívogatta a napot a kert
végében:
Dicső, dicső, dicső
kikelet, kikelet, kikelet,
kinyílik, kinyílik, kinyílik
a virág, a virág!
De lám, nemcsak virág nyílt ki, hanem egy kicsi ablak is. Az ablakban pedig ott
mosolygott édesanyám. Ő mindig pacsirtaszóra ébredt, én mindig kakaskukorékolásra. Ő
mindig dalolt, én mindig káráltam. Legtöbbet azon kakaskodtam, hogy süssön nekem egy
ropogós cipót, amit majd tarisznyába teszek, s ha járom a világot, abból eszegetek. Most
éppen azért kelt föl, hogy megsüsse ezt a cipót.
De nem egyet sütött ám, hanem hármat!
„Majd a legszebbiket adom a mákomnak – gondolta –, ha megéhezik az úton, azt
ropogtassa.”
És kisietett a konyhába.
A foszlós kenyértészta már javában dagadozott a kemencepárkányon, egy jókora
teknőben.
Mindjárt munkához látott. Gyorsan feltűrte a rékli ujját, és elkezdte a kenyereket
kiszaggatni szép egyformára.
Hát gyönyörűek voltak! Egyik rangosabban gömbölyödött, mint a másik. Legvégül
a teknőt is kikaparta, hogy ami beléragadt, az se vesszen kárba. Abból épp egy kicsi cipó
kerekedett, akkora, mint a két öklöm. Édesanyám nevetve paskolta meg ezt a legkisebbet.
– Ne búsulj, Vakarocska, nem leszel mostoha. Ha nem is a mákom, de majd a
madarak csipegetnek belőled.
És máris perdült a sütőkemencéhez, hogy megnézze, melegedik-e.
Melegedett bizony!
Éppen ideje volt, hogy kapja a harizsálófát, és szép simára szétkotorja a tüzet.
– Úgy! Úgy! – mondogatta közben. – Bükkfaparázs jó parázs, azon sül a jó kenyér.
De mit ér a parázs, ha nincs káposztalevél?
S szaladt szaporán a kertbe illatos káposztalevelet szedni, hogy legyen mit a
kenyerek alá rakni; úgy aztán majd nem lesz hamus az aljuk.
Hát alighogy kilépett az ajtón, az egyik kenyér nagy kevélyen így szólt:
– Én növök a legnagyobbra, én sülök majd ropogósra, éngem raknak tarisznyába.
Úgy ám!
S hogy szavát komolyítsa, még egy hólyagot is kipukkantott büszkén. A két másik
kenyér dühösen püffögött rá: – Szégyelld magad, te littylotty! Úgy bugyogsz, mint a kása!
Hősködj inkább a kemence lukjában!
S már majdnem összeverekedtek.
Csupán Vakarocska nem szólt semmit. De mit is mondhatott volna? Amolyan
vakarék volt, vakarocska, semmi más.
Nagyok dolgába ő nem kotyog bele.
Egyszer aztán nyílt az ajtó – s jött édesanyám. Akkor mindjárt csönd lett. Majd azt
lesték izgatottan, ki kapja a legszebb káposztalevelet. De bizony egyik se, mert mindegyiknek
a legeslegszebb jutott. Akkora levelek voltak azok, mint három fodros szoknya. Még a hajnali
harmat is rajtuk gyöngyözött.
Egyedül Vakarocskának kellett beérnie egy kecskerágta csücsökkel.
– Megférsz te ezen is – vigasztalta édesanyám. – Icurka cipónak picurka levél jár.
És zsupsz! – bevetette a kenyereket a sötét kemencelyukba.
A három nagyot jó mélyre, hadd süljenek kedvükre. Vakarocskát meg az ajtó mellé
rakta, egy kicsi fészekbe – ott talán majd nem sül feketére.
És megnyugodva magukra hagyta őket.
Hát nagy csend volt a kemencében, rettentő nagy meleg.
Vöröslött a bükkfaparázs, dagadoztak a kenyerek, majd kidurrantak az igyekezettől.
Különösen a kevélykedő cipó nem fért a bőrében.
– Látjátok, ki vagyok? Látjátok, hogy növök? Mindjárt a fejetekre ülök.
És fújta, fújta magát fölfelé, mintha a kemence búbját akarná elnyelni.
No de a többi se volt rest!
Csak úgy fortyogtak a dühtől meg irigységtől. Már azt se nézték, hova-merre, ahol
hely volt, ahol melegebb volt, oda tülekedtek. És közben így sziszegtek:
– Félre az útból, te mászkos! Takarodj innét, te rücskös!
De takarodni egyik sem takarodott, hanem csak annál jobban összegabalyodtak.
Tiporták egymást – mindegyik a legnagyobb akart lenni. S már nem is a káposztalevélen
hemperegtek, hanem a fekete hamuban.
Vakarocska rémülten kucorgott a fészkében, még szusszanni se mert, nemhogy
megmozdulni. Hisz amilyen kicsike volt, egyből szétlapították volna.
Hát amint ott kucorgott – egyszer csak egy rettentő rottyanás hallatszott!
Vakarocska borzongva rázkódott össze – azt hitte, hogy itt a világ vége.
Pedig csak a kevélykedő kenyérnek lett vége.
A nagy versengésben olyan gyorsan fújódott magasra, hogy menten szétrepedt, s a
lágy tészta mind-mind kibuggyant belőle, még az irigykedő szomszédait is telefröcskölte.
Az egyik a hátára kapott egy púpot, a másik az oldalára – mintha ragya verte volna
őket, úgy éktelenkedtek. Mikor édesanyám rájuk talált, nem akart hinni a szemének.
– Teremtő atyám! – kiáltotta. – Hát ezekkel mi történt? Csúfabb kenyereket sose
láttam! Ilyet csak nem adhatok a mákomnak!
Végül aztán Vakarocskát is kezébe vette – s akkor egyszeribe földerült az arca.
Az bizony olyan ropogósra sült a kecskerágta káposztalevélen hogy öröm volt
ránézni. Még egy formás gyürkét is dudorintott a háta közepén.
Édesanyám azon melegen megcsókolta a kis cipót, és kendőbe csavarta.
– Vakarocska szép cipó, te leszel az útravaló!
És úgy lett. Vakarocskát raktam tarisznyába, avval vágtam neki a világnak, s ha
megéhezem, azóta is abból eszegetek ebédre, vacsorára. Ha eljöttök hozzám vendégségbe,
titeket is megkínállak belőle!

Kolozsvári Grandpierre Emil : Árgyilus és Tündér Ilona

Volt egyszer egy király s a királynak három fia. Annak a királynak a kertjében volt egy aranyalmafa. Ez a fa éjjel virágzott, s hajnalra megérlelte minden gyümölcsét. A király megszedette a fát reggelenkint, s időjártával ő lett a világ leggazdagabb királya. Egy reggel üresen találta a fát. Másnap megint. Harmadnap meghirdette, hogy fele országával jutalmazza azt, ki az aranyalmákat megvédi a tolvajoktól. Hű emberei sorra őrben álltak a fa alá. De éjféltájt mindet elnyomta az álom. Mire föleszméltek, az almáknak lába kelt. Összetanakodott a három királyfi, s elhatározta, hogy vállalják az orködést. Először a legidősebb, aztán a közbülső próbálkozott. Nem jártak ok sem különbül, mint a többi őr. A legkisebb királyfit Árgyílusnak hívták. Most már rajta volt a sor. Felkötötte a kardját, s egy aranyszelencét is vitt magával. A szelencébe pedig tubákot tett. Azzal ledőlt az aranyalmafa tövébe, s nézelődött a holdsugaras estében. Ahogy nézelődött, egyszer csak érezte, hogy az álom meglegyinti. Kinyitotta az aranyszelencét, szippantott a tubákból, s akkorát tüsszentett, hogy elszállott az álma. Akkor már röpült is a fa felé tizenhárom fekete holló. A királyfi ügyesen elkapta az első holló lábát. Tudta, hogy az a tolvajok vezére. De alig fogta meg, a holló gyönyörű lánnyá változott. Olyan szép volt, hogy a királyfi menten beleszeretett, s kérlelni kezdte, hogy maradjon ott, s legyen a felesége. - Nem szabad - mondta Tündér Ilona, mert így hívták a hollóból lett leányt. - De eljövök hozzád minden éjjel, s az almát is meghagyom neked. Így is történt. Árgyílus királyfi estéről estére találkozott Tündér Ilonával. Élt a király udvarában egy rettentő vén banya. Ez a vén banya kileste Árgyílus királyfit és Tündér Ilonát, s elmondta a királynak, amit tapasztalt. De a király nem hitte. Mit tehetett a vén banya, megvárta, míg azok ketten elaludtak, s akkor levágott egy fürtöt tündér Ilona aranyhajából. A fürtöt elvitte a királyhoz, hogy lássa, igazat mondott. Mikor Tündér Ilona felébredt, sírni, jajgatni kezdett. Siratta az aranyfürtöt. Aztán adott egy gyűrűt Árgyílusnak, hogy arról megismerje. Azzal összecsapta a kezét, hollóvá változott s elröpült. Mivelhogy a tündérek nem maradhatnak az emberek között, ha csak egyetlen szál is hiányzik a hajukból. Árgyílus királyfi föltarisznyált, s útnak eredt, hogy megkeresse Tündér Ilonát. Bejárta az egész világot, de nem lelt a nyomára. Faggatta a napot, faggatta a holdat, még a szelet is megkérdezte, de egyik sem tudott Tündér Ilona felől. Mikor már az üveghegyeket is meghágta, egy kietlen pusztaságra ért. Azon a pusztaságon olyan mély sötétség ült, hogy a lábát sem látta, de azért csak lépegetett vitézül, mert nagyon vágyakozott Tündér Ilona után. Egyszer aztán világosság ütötte meg a szemét a nagy sötétségben. Egy szép kastély ablakából sugárzott a világosság. Árgyílus bekopogtatott, s odabent szembetalálkozott az egyszemű óriással. Nagyobb volt a legnagyobb óriásnál, egyetlen szeme pedig a homloka közepén ült. - Adjon isten, felséges király atyám! - köszöntötte az óriást tisztességgel Tündér Ilonát keresném. Igazítson felséged útba. Az egyszemű óriás az állatkirály volt. Maga semmit sem tudott Tündér Ilona felől. Füttyentett hát egyet, mire birodalma minden állata bejött a palotába. Megkérdezte őket, de csak egy sánta farkas hallott Tündér Ilonáról. Mire az állatkirály ráparancsolt a farkasra, hogy vezesse el Árgyílus királyfit hozzá. Felült a királyfi a sánta farkas hátára. Mentek száz esztendeig. A századik esztendőben a sánta farkas így szólt: - Tovább egy tapodtat sem mehetek. De innen oda találsz megad is, csak haladj mindig egyenesen. Háromszor csókold meg Tündér Ilonát, akkor megtörik a varázs, elviheted békében. Azzal a farkas megfordult, hogy hazasántikáljon. Árgyílus királyfi tovább folytatta útját. Nemsokára egy szűk völgybe ért. Abban a völgyben három ördögfi veszekedett. Meghalt az apjuk, s egy köpönyeget, egy ostort meg egy bocskort hagyott rájuk. Ezeknek az volt a tulajdonságuk, hogy ha valaki nyakába kerítette a köpönyeget, a bocskort fölhúzta, s csördített egyet az ostorral, ott termett, ahol akart. De varázshatalma a három örökségnek csak együttesen volt. A királyfi megígérte az ördögfiaknak, hogy igazságot tesz közöttük. - Fussatok versenyt - mondta -, s amelyikőtök előbb ér föl arra a nagy hegyre, azé lesz az örökség. Eliramodtak az ördögfiak. A királyfi csak ezt várta. Fölvette a köpönyeget, föl a bocskort, megcsattintotta az ostort, s ezt mondta: - Hipp-hopp, ott legyek Tündér Ilonánál! Abban a szempillantásban egy gyönyörű szép palota előtt szállott a földre. Bekopogtatott, de nem Tündér Ilona nyitott előtte ajtót, hanem egy vén boszorkány. - Tudom, mi járatban vagy - mondta az álnokságos boszorkány -, s ha tanácsom megfogadod, feloldhatod Tündér Ilonát a varázs alól. Minden éjfélkor eljön ide. Te csak arra vigyázz, hogy ébren maradj, különben dolgodvégezetlen térhetsz haza. Ennél mi sem könnyebb - gondolta Árgyílus királyfi. Azzal leheveredett pihenni, mert az éjfél még messzi volt. Csak hát az álnokságos vén boszorkány éjféltájban megfújta a varázssípját. tündér Ilona eljött. Megörült kedvese láttán, költögette, simogatta, de mindhiába, úgy aludt szegény, mintha meg sem született volna. Aztán búsan elrepült. S ez így történt háromszor egymás után. Szerencsére a negyedik éjszaka a vén boszorkányt is elnyomta az álom. Hortyogott a beste teremtés, hogy az egész palota zengett belé. S akkor a nyitott ablakon át beröppent a szobába tündér Ilona. A királyfi mindjárt megölelte, megcsókolta háromszor. Mire harmadjára megcsókolta, kinőtt Tündér Ilona aranyhaja, s a varázslat megtört. Akkor Árgyílus királyfi magához ölelte Tündér Ilonát, az ostorral pattintott egyet. - Hipp-hopp, apám várában legyek! Ki sem mondta, ott teremtek a királyi udvarban. Az öreg király erősen megörült, hogy a fia tündért vesz feleségül. Mert ez ritka tisztesség. Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Tündér Ilona és Árgyílus királyfi ma is élnek, ha meg nem haltak. Van két gyerekük is, az egyiket úgy hívják, hogy Tündér Pál, a másikat, hogy Tündér Borcsa. Most tanulják a királykodást az iskolában.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Hány lába van a lúdnak

Volt egyszer két vándorlegény. Az egyiket hívták Kancsalinak, a másikat Fancsalinak. Ez a két legény nagy útra indult télidőben, s egy pusztára tévedtek. Vándoroltak, vándoroltak, majd elvásott a lábuk, de emberre sehol sem leltek. A szemük pedig kopogott éhségükben.

Mikor már-már összerogytak, megláttak egy házat. Abban a házban éppen lakodalmat ültek. Szívesen fogadták őket, s adtak nekik egy sült ludat, hadd teljenek el kedvükre.

Mialatt Kancsali megköszönte a ludat, Fancsali leszakította a fél combját, gyorsan felfalta. Nem bírta már türtőztetni az éhségét.

Odakünt az országúton leültek az árok partjára, hogy a ludat megegyék. Kancsali elővette a bicskáját, hogy majd kétfelé osztja. Hát akkor észrevette, hogy a lúd egyik lába hiányzik.

- Hé, Fancsali koma, hova tetted a ludunk fél lábát? - kérdezte.

Mire Fancsali így válaszolt:

- Egylábú madár a lúd, mindenki tudja.

Azzal odamutatott a befagyott tóra. Állott ott vagy húsz lúd, egy lábon valamennyi.

- Oda nézz - mondta Fancsali koma -, azok is ludak, azoknak sincs több, mint egy lábuk.

- Valóban úgy látszik - hagyta rá Kancsali koma. - De gyere csak, nézzük meg közelebbről.

Fölállottak, s megindultak a ludak felé. Mikor a közelükbe értek, Kancsali koma hessentett egyet a karjával. Erre ahány lúd ott álldogált, mind leeresztette a másik lábát, s nagy gigázva eliramodott a jégen.

- A nagy gágogástól ereszthettek még egy lábat - mondta Fancsali koma.

- Mindjárt kipróbáljuk - felelt Kancsali.

- Ugyan bizony miként próbálhatnók ki?

- Úgy, koma - válaszolt Kancsali -, hogy te hozzálátsz gágogni. Ha kieresztesz egy harmadik lábat, megkapod a sült lúd felét. Ha nem, megeszem én az egészet.

Fancsali koma egy darabig gágogott, gágogott. De új lába csak nem nőtt. Aztán könyörgőre fogta a szót. Mikor megvallotta, hogy bizony ő ette meg a sült lúd hiányzó lábát, Kancsali koma megbocsátott neki, s odaadta a részét, hadd lakjék jól ő is.

Kolozsvári Grandpierre Emil: A két kicsi bocs meg a róka

Medve apó, medve anyó dolga után járt az erdőben. Volt nekik két kicsi bocsuk. Azok otthon heverésztek. Mikor ráuntak a heverészésre, elindultak sétálni. Ahogy sétáltak, egyszerre csak meglátták az országutat. Az országúton emberek jártak, szekerek döcögtek. A két kicsi bocs egy bokor hűséből nézelődött. Az országút göcsörtös volt. Egyik-másik szekér akkorát zökkent, hogy a kocsis majd ledőlt a bakról. A két kicsi bocsnak a könnye is kicsordult, olyan jól mulatott. Egyszer aztán keserves nyikorgást hallottak. Hát egy hosszú szekér közeledett az úton. Egy roskadásig megrakott, hosszú szekér. A két kicsi bocs csendben kuksolt a bokorban, s nézte, mi történik. Az történt, hogy az egyik kerék gödörbe szaladt, a szekér tetejéről pedig a földre gurult egy nagy, fehér malomkő. Gurult, gurult, aztán elterült az árokban. A két kicsi bocs odaszaladt. Látták, hogy nem malomkő az, hanem szép, zsíros sajt.

- No, ezt megesszük - mondták.

Azzal megfogták a sajtot kétfelől, s bevitték a sűrűbe, hogy megosztozzanak rajta. Csak hát egyik bocs sem bízott a másikban. Veszekedni kezdtek, a sajtot pedig ide-oda rángatták. S kiabáltak, ahogy a torkukon kifért.

A róka éppen arra kószált. Gondolta, megnézi, min torzsalkodik a két bocs. Mikor látta, hogy a sajton kaptak össze, ajánlkozott, hogy majd igazságot tesz közöttük, elosztja a sajtot.

- Elfogadunk bírónak, róka koma - mondta a két kicsi bocs.

- Akkor menjetek oda a bokor mögé - szólott rájuk a róka. - Fordítsatok hátat, s addig ide ne nézzetek, míg hármat nem vakkantok.

A két kicsi bocs engedelmesen elbújt egy bokor mögött. A róka megnyalta a szája szélét, s jóízűen hozzálátott a lakomához. Mikor a sajtot az utolsó harapásig felfalta, megint megnyalta a száját, s nesztelenül odábbállott.

A két kicsi bocs pedig várta, várta, hogy a róka hármat vakkantson. Telt az idő, múlt az idő, de nem vakkant ott senki. Erre kukucskálni kezdtek a bokor mögül. S nagyon elcsodálkoztak, mivel a rókának színét sem látták. Mikor pedig kiderült, hogy a rókával együtt a szép, kövér sajtnak is nyoma veszett, akkor a két kicsi bocs rettentően elszomorodott.

- Ha jó testvérek lettünk volna, sajtot is ehettünk volna - mondták. Azzal nagy búsan megindultak hazafelé.