2011. szeptember 11., vasárnap

Nyuszis mondóka

Három mázsa káposzta
Begurult az árokba,
Három sárga répácska
Beugrott a dézsába,
Három sánta nyulacska
Bemászott egy kulacsba.
Mind a három kipotyog,
Hármat ugrik:
Hipp-hopp-hopp!

Az élet vize (spanyol népmese)

Messze, messze, túl az Óperenciás-tengeren, élt négy testvér, akik nagyon szerették egymást. Egyszer csak, mi jutott, mi nem a legidősebb fiú eszébe, így szólt a két öccséhez meg a húgához:
– No halljátok-e, én meguntam már ezt a sok lustálkodást, henyélést, azt mondom nektek, hogy fogjunk neki, amilyen kemény munkának csak tudunk. Egy-két év alatt meggazdagodunk, építsünk magunknak egy gyönyörű palotát, és nem kell ebben a rozoga házikóban laknunk.
– Igazad van, édes bátyám – mondták a testvérei –, belefogunk akármilyen munkába, csak szép palotában lakhassunk!
Úgy is tettek, ahogy mondták, s nem telt bele egy esztendő, olyan hatalmas palotát építettek, hogy messze földről csodájára jártak az emberek. Nem akadt senki a tenger nagy sokaságban, aki valami hibát talált volna a palotában, míg egyszer jött egy töpörödött anyóka, s végignézte a rengeteg szobát.
– Szép, szép ez a palota, de valami mégis hiányzik – mondta.
– Mi hiányzik?
– Egy templom – felelte az öregasszony.
Ahogy meghallották a testvérek az öregasszony válaszát, ismét munkához láttak, s kora reggeltől késő estig dolgoztak, dolgoztak, amíg éppen olyan szép templomot nem építettek, mint amilyen a palota volt.
Persze hogy csak úgy özönlöttek az emberek templomnézőbe, és dicsérték is, hogy ez még szebb, mint a palota. De jött egyszer egy öregember, s így szólt, mikor meglátta a templomot:
– Szép, szép ez a templom is, de valami mégis hiányzik.
– Mi hiányozhat még innen? – kérdezték csodálkozva a testvérek.
– Hát bizony hiányzik egy korsónyi víz az élet vizéből, egy ág az örök szépséget adó csodafáról, és a beszélő madár – mondta az öregember.
– És ezeket hol találjuk meg?
– Menjetek az alá a nagy hegy alá – mutatott egy hegyre –, és ott majd megtudjátok, mit tegyetek.
Azzal szépen meghajolt az öregember a négy testvér előtt, és magukra hagyta őket.
– No, én megyek, egy perc nyugtom sincs, amíg meg nem találom az élet vizét, a szépség fáját és a beszélő madarat! – mondta a legidősebb testvér, és már készülődött is a nagy útra.
– De mi lesz veled, édes bátyám, ha valami baj ér, hiszem még az sem lesz, akivel megüzenjed nekünk? – kérdezte szomorúan a húga.
– Igazad van, édes húgom, erre nem is gondoltam.
No, a leány az öregember után szaladt, hogy megkérdezze tőle, mitévők legyenek. Utol is érte nemsokára.
– Kérlek szépen, te öregember, mondd meg, honnan tudjuk meg, ha a bátyánkat valami baj érné, mialatt keresi az élet vizét, a szépség fáját és a beszélő madarat?
Az öregember elővett a zsebéből egy kést, odaadta a leánynak és így szólt:
– Őrizzétek meg jól ezt a kést, leányom. Amíg a pengéje ilyen szép fényes, mint most, addig semmi baj nem érte a bátyátokat. De ha azt látjátok, hogy véres lett a penge, akkor siessetek a segítségére, mert nagy bajba jutott.
Megköszönte a leány a kést, hazafutott vele. A bátyja már búcsúzóban volt, indult a nagy hegy felé. Ment, mendegélt a legény, elérte a hegyet, s hát annak a lábánál egy óriást lát. Köszönt neki illendően, és megkérdezte tőle:
– Ugyan bizony, bátyámuram, hogy juthatnék fel ennek a hegynek a tetejére?
– Mit keresel te ezen a hegyen?
– Az élet vizét, a szépség fáját és a beszélő madarat, édes bátyám!
– Hej, sokan keresték azt már, édes fiam, de még senkit sem láttam onnan visszafordulni, s te is ott maradsz, hacsak nem fogadod meg a tanácsomat. Indulj el ezen az ösvényen, és menj egyenesen fel a hegyre. Jobbra és balra rengeteg kő hever, de te semerre se nézz, csak előre. Egyszer csak azt hallod, hogy gúnyolódnak, csúfolódnak veled, de te ne törődj semmit se velük, hanem menj, s vissza se fordulj, mert különben te is kővé válsz!
A legény megköszönte a tanácsot, s ment, mendegélt felfelé a hegyen. Hát csakugyan, egyszerre olyan lárma, csúfolódó kacagás, gúnyolódás hallatszott minden irányból, hogy azt sem tudta mérgében, mit tehetne. Egy ideig csak ment, ment előre, se jobbra, se balra nem nézett, de a gúnyolódás, kacagás egyre nőtt, s ő bizony elfeledte az óriás tanácsát, felkapott egy nagy követ, s arrafelé hajította, ahonnét a legnagyobb lármát hallotta. No, ha odahajította, úgy is maradt a keze kinyújtva, s ő is olyan kő volt, akár a többi.
Ezalatt a leány gondolja, hogy ő bizony megnézi a kést, nem látszik-e vér rajta, mert már nagyon rég oda volt a bátyja, s ideje lett volna, hogy hazatérjen. Előveszi a kést, s hát csakugyan úgy vereslik a vér rajta! Nagy sírva, sikoltva kiszalad a másik bátyjához, mutatja a véres kést, s bizony az indult is egyszeriben a bátyja után.
Ment, mendegélt, s ő is találkozott az óriással. Illendően köszönt neki, és megkérdezte:
– Ugyan bizony, bátyámuram, nem látott erre menni egy fiatal legényt?
– Láttam biz’ én, de vissza nem tért, úgy látszik, nem fogadta meg a tanácsomat, és elvarázsolták őt is!
– Hát mit tehetnék, hogy megszabadítsam őt, és megtaláljam az élet vizét, a szépség fáját és a beszélő madarat? – kérdezte a legény.
– Menj egyenesen ezen az ösvényen, édes fiam – mondta az óriás –, és amint mégy, a melletted jobbra-balra heverő kövek közül szitkozódást, csúfolódást fogsz egész úton hallani. De ne figyelj semmire, te csak menj, egészen a hegy tetejére, ott aztán majd megtudod, hogy mi a teendőd!
Ment, ment a legény, s neki ugyan mondhattak akármit, ő bizony nem fordult se jobbra, se balra. Nemsokára elérte a bátyját is, el is hagyta, s hát egyszerre a sok ordító hang között mintha a bátyjáét hallotta volna. Rögtön megfordult – s hát ő is ott maradt kővé válva.
Telt, múlt az idő, a leány százszor is elővette a kést, hogy nincs-e valami baja a bátyjainak, s hát egy estefelé, amikor már gondolta, hogy szerencsésen hazajönnek, elkezdett pirosodni a kés pengéje, s egy szempillantás alatt égő pirossá lett a vértől. Hej, megijedt a szegény leány, mutatja nagy sírva a kést a legkisebb bátyjának, az fogta is a tarisznyáját, s útnak indult, hogy segítsen a testvérein.
Ő is ugyanazon az úton haladt, ahol a fivérei, s ő is találkozott az óriással.
– Ugyan bizony, bátyámuram, nem látott-e errefelé menni két fiatal legényt?
– Láttam biz’ én, de vissza egyik sem jött közülük. Úgy látszik, nem fogadták meg a tanácsomat, és elvarázsolták őket.
– Nem tudná megmondani, édes bátyámuram, hogy miként szabadíthatnám meg őket, s hozhatnám el az élet vizét, a szépség fájának egy ágát és a beszélő madarat?
– Haladj tovább, fiam, ezen az ösvényen – mondotta az óriás a legénynek –, s amint a hegyen mégy mind feljebb, folyton gúnyolódást, nevetgélést hallasz magad körül. De te ne figyelj semmire, ne fordulj semerre, hanem menj fel a hegy tetejére, ott aztán megtudod, mi a teendőd!
Megköszönte a legény a jó tanácsot, ment, mendegélt felfelé a hegyen, nem nézett semerre, elhaladt mind a két bátyja mellett, de amikor már csak egy-két lépésnyire volt a hegytető, a nagy zajban úgy hallotta, mintha a két bátyja szólítaná. Hirtelen megfordult, s ő is kővé változott, akár a fivérei.
A leány ezalatt nagy búsan járt-kelt a palotában, gyakran elővette, nézegette a kést, s hát egy estefelé látja, hogy csak úgy csurog a vér a penge hegyéről. No, nem is várt tovább, felöltözött, s indult menteni a bátyjait.
Ment, mendegélt, s ő is találkozott az óriással. Köszönt neki szép hangosan, és megkérdezte tőle: – Édes bátyámuram, nem látott-e errefelé menni három fiatal legényt?
– Láttam biz’ én, édes húgom – felelte az óriás –, de vissza egy sem tért közülük. Úgy látom, nem fogadták meg a szavamat, és elvarázsolták őket!
– Jaj, istenem, vajon én megmenthetném-e őket, édes bátyámuram, és el tudnám-e hozni az élet vizét, a szépség fáját és a beszélő madarat?
– Ha megfogadod a tanácsomat, mindent véghezvihetsz, de ha nem, te is ott maradsz, mint a bátyáid – mondta az óriás, és elmondta a leánynak azt, amit a testvéreinek is lelkükre kötött.
A leány megköszönte a tanácsot, és elindult bátran a hegy felé. Ment, mendegélt felfelé, s hát az ösvény mellett heverő kövek vele még jobban gúnyolódtak, csúfolódtak, mint a bátyjaival, de ő se nem látott, se nem hallott, csak ment előre, egymás után hagyta el kővé vált bátyjait, s mikor már majdnem a hegytetőre ért, a sok hang közül kihallatszott három fivérének panaszos kiáltozása. Még erre sem fordult vissza, eszébe jutott, mire figyelmeztette az óriás, így aztán feljutott a hegytetőre, s hát ott egy nagy barlangot pillantott meg: ez rejtette az élet vizének forrását. Boldogan merítette meg színültig a korsóját, aztán felnézett, s hát látja, hogy éppen a forrás felett nőtt a szépség fája, és annak egyik ágán himbálózott a beszélő madár. Letört egy ágat a fáról, a madarat szép gyengéden betette egy kalitkába, a karjára vette, s azonnal indult visszafelé.
Amint nagy nehezen botorkált lefelé, a korsójára nem tudott vigyázni, és az élet vize csurgott-csöpögött a nyomában. Hát lássatok csudát, amint egy-egy csepp ráhullott a kövekre, azok feléledtek, s fiatal leányok, legények lettek belőlük. De hálálkodtak is ám a szép leánynak, hogy megmentette őket a varázslattól! Örült a leány is, hogyne örült volna, szaladt a bátyjaihoz, meglocsolta őket az élet vizével, s abban a percben megelevenedtek. Aztán mentek boldogan hazafelé a kincseikkel. Amint hazaértek, a leány elültette a szépség fájáról tört ágat, öntözgette az élet vizével, abból egyszeriben óriási fa lett, a beszélő madár meg vidám csicsergéssel felrepült az ágára, és ott fészket rakott magának.
Jártak is csodájára az emberek a testvérek kincsének, s nem győzték dicsérni, magasztalni az ügyes leányt. A király fia is hírét vette a négy testvér csodálatos palotájának, és elment, hogy megnézze. Hát, amikor meglátta a kincsek mellett a szép leányt, aki azokat megszerezte, úgy rajta felejtette a szemét, hogy le sem tudta venni többet róla. Azon helyben megkérte a kezét, mindjárt meg is tartották az esküvőt, s talán még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Forrás: Iskolakönyvtáros, 2005/3–4.

Takács Judit: Ujjszámoló

Hüvelykujjam tésztát sütött,
mutatóujjam krémet főzött,
középső ujjam tortát hozott,

gyűrűsujjam gyertyát gyújtott,
a legkisebb mind megkapta,
neki volt a szülinapja!

Magyar népmesék

MAGYAR MESE- ÉS MONDAVILÁG I.: A CSODASZARVAS
MESÉLTE BENEDEK ELEK

AZ OLVASÓNAK
A CSODASZARVAS
AZ ÉGIG ÉRŐ FA
SZÉP CERCERUSKA
A FEKETE HAVAS
ERŐS JÁNOS
SZÉP PALKÓ
A VITÉZ SZŐCS
AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY
BABSZEM JANKÓ
SZALONNAFA
A CSODAÓRA
RÓZSA KIRÁLYFI
BOLOND ISTÓK
MIRKÓ KIRÁLYFI
A BÉKA
FEKETEORSZÁG
A VASORRÚ BÁBA
AZ ACÉLGYŰRŰ
A KIRÁLY NYULAI
HAMMAS JUTKA
A SZEGÉNY EMBER HEGEDŰJE
AZ ARANYKÖLES
A KICSI BOJTÁR
A SZERENCSE ÉS AZ ÁLDÁS
KRISZTUS ÉS AZ ELÉGEDETLEN PÓPA
SZÓLÓ SZŐLŐ, MOSOLYGÓ ALMA, CSENGŐ BARACK
VÁR ÉS FORRÁS
A LOMPOS MEDVE
A CSONKA TORONY
KRISZTUS ÉS A FÖSVÉNY ASSZONY
AZ ISTEN KARDJA
AZ ÚRISTEN ÉS ÉVA ANYÁNK
A TÁLTOS KECSKE
BÁLVÁNYOS VÁR
A TEJKÚT
A HADAK ÚTJA
MEGÖLŐ ISTÉFÁN
A MOLNÁR LEÁNYA
MI VAN A LÁDIKÓBAN?
ÜSSED, ÜSSED, BOTOCSKÁM!
A FAZÉKFEDŐ
A ZARÁNDOK
A KÉTSZÍVŰ KIRÁLYFI
BÉKA-KIRÁLYKISASSZONY
A KÉT BORSÖKRÖCSKE
GÁCSERA
RAPSÓNÉ
SZERENCSÉNEK SZERENCSÉJE
KÍGYÓ DARVITÉZ ÉS TATÁRVITÉZ
HÁROM NEMESLEGÉNY
VENTURNÉ
MELYIK ÉR TÖBBET?
A RÁSZEDETT ÖRDÖG
A VÖRÖS TEHÉN
JÉGORSZÁG KIRÁLYA
AZ ARANYGYAPJAS KOSOK
A TŰZ
A SZEGÉNY EMBER KAKASA
VILÁGSZÉP ILONKA
TÁLTOS JANKÓ
A ROZMARINTSZÁL
A TELHETETLEN KECSKE
JÁNOS VITÉZ
A DESZKAVÁRI KIRÁLYFI
HAMMAS GYURKA
A HUSZÁRBÓL LETT KIRÁLY
A MINDENT JÁRÓ MALMOCSKA
MIKOR ÉN KISFIÚ VOLTAM...
JAKAB ÉS A ZAB
A SZEGÉNY EMBER ÉS A HALÁL
AZ ÖREGEK
DOLGOZZ, MACSKA!
TAMÁS KOCSIS
A GAZDAG CSIZMADIA
A KATONA MEG A SZABÓLEGÉNY
TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL!
PÉTERKE
SÁRGA KICSI KÍGYÓ
IGAZSÁG ÉS HAMISSÁG
A FÉLKEGYELMŰ
PÉTER ÉS PÁL
AZ ARANYHAJÚ IKREK
KEVÉLYSÉG, KEDVESSÉG ÉS SZÍVESSÉG
A NAPISTEN
A MÖNDÖLECSKÉK
A HALÁL
AZ ARANY NYÍLVESSZŐ
AZ ARANYHAJÚ KIRÁLYFIAK
BOLOND MIHÓK
A SÓ
A KEREK KŐ
A HAZUG LEGÉNY
BECKÓ VÁRA
ERŐS PALI
AZ ÖRDÖGBARÁZDÁK
NYIKA
A TIZENKÉT VARJÚ

MAGYAR MESE- ÉS MONDAVILÁG II. :A FEKETE KISASSZONY
MESÉLTE BENEDEK ELEK

A FEKETE KISASSZONY
A VÖRÖS KIRÁLYBÍRÓ
A CIGÁNYPURDÉ
AZ ERDŐZÖLDÍTŐ ÉS MEZŐVIRÁGOZTATÓ KIRÁLYKISASSZONY
A SZEKERES EMBER
A TÖKVÁROS
HÉT JUHAKOL
HIRTELENNŐTT
A HALÁLOS TÁNC
A HÁROM ARANYGYŰRŰ
A NAGYOTMONDÓ LEGÉNY
JÁNOS DIÁK
ARVA FUISTI...
A KIS GÖMBÖC
A HRICSÓI KŐBARÁT
A RÓZSA
A KIRÁLYKISASSZONY CIPŐJE
A SZÉKELY ASSZONY
A FARKAS ÉS A RÓKA
RÁK ÉS MÁSZ
A TÁLTOS KIRÁLYKISASSZONY
A BÁTYÁM LAKODALMA
KILENC
AZ ÖRDÖG HÍDJA
VILÁGSZÉP SÁRKÁNY RÓZSA
A VILÁGVÁNDORA HERCEG
SZŰZ MÁRIA KERESZTLÁNYA
A TÜLÖKVÁR
A VÉNASSZONY ÉS A HALÁL
A BANYA
AZ ARANYFOGÚ KIRÁLYFIAK
HAMUPIPŐKE KIRÁLYFI
A BOLONDOK
ANDORÁS VITÉZ
SZÉP MIKLÓS
A KAKAS ÉS A PIPE
FIRTOS ÉS TARTOD
A ZÖLD KIRÁLY
A LÚD LÁBA
AZ ARANYMOZSÁR
AZ ÖRÖK IFJÚSÁG VIZE
A MACSKA
ETÉD, SZOLOKMA, ATYHA
A TIZENHÁROM HATTYÚ
AZ ÖZVEGYASSZONY TEHENE
A FARKAS, A RÓKA, A NYÚL MEG A VARJÚ
A VARJÚKIRÁLY
A NYÁRFA MEG A FENYŐFA
A BOSZORKÁNYSÁG
A HÁROMVADAS KIRÁLYFI
A LÓ ÉS A SZAMÁR
VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KISASSZONY
A JUHÁSZ BÁRÁNYA
KRISZTUS A CSÁRDÁBAN
A HÉTÉVES GYERMEK
A SZÜRKE
BRÚGÓ
ISTEN
A ZSOLTÁRÉNEKLŐ MADÁR
A VARGA HÁROM KÉRÉSE
TÁMÁN ÉS ÁMÁN
A GYÉMÁNTKRAJCÁR
A SZEGÉNY EMBER HAT FIACSKÁJA
KRISZTUS ÉS A MADARAK
TEDDNEKI JÁNOS
A KERESZT
SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONYMAGYAR MESE- ÉS MONDAVILÁG III.:  A TŰZMADÁR
MESÉLTE BENEDEK ELEK


A TŰZMADÁR
AMBRUS KIRÁLYFI
A FIÚ SZIKLÁJA
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS AZ ÖREG SZÁNTÓVETŐ
A SZAMÁR MEG AZ OROSZLÁN
A MARHA BOGÁROZÁSA
A ZÖLD KIRÁLYFI
A RÓKA MEG A PACSIRTA
RAVASZ JANCSI
A KÍGYÓBŐR
AZ EMBER ÉLETIDEJE
A VÉN KUTYA
A NYULACSKA HARANGOCSKÁJA
MESE A DOHÁNYRÓL
A SZEGÉNY EMBER HÍDJA
AZ ELRABOLT KIRÁLYKISASSZONY
A BETEG KIRÁLY
A KIS-KANÁSZ MEG A FARKAS
A KUTYA MEG A NYÚL
A SZEGÉNY EMBER KRUMPLIJA
ZETA VÁRA
AZ ARANYRÉTEN
CSALATORNYA
A RÓKA ÉS A SZARKA
TATÁR HÍDJA
A BÁBA KÖVE
MESE A FÁKRÓL
A "SILT"
KÍGYÓS JANCSI
AZ OZSVÁT TESTVÉREK
BOD
AZ ARANYTULIPÁN
HAMUPIPŐKE
A JÓ TANÁCSOK
A CSÚNYA KIRÁLYFI ÉS A SZÉP KIRÁLYKISASSZONY
AZ ARANYTOLLÚ MADÁR
A TORDAI TÜNDÉRVÁR
A KÉT GARAS
A SZALMAKIRÁLY
BACKA VÁRA
A HÉTSZÉPSÉGŰ KIRÁLYKISASSZONY
A RÓZSA-HEGY
GYÖNGYIKE
A BÖLCS KIRÁLYFI
A DICSEKEDŐK
SZENT PÉTER ÉS AZ ÁCSOK
AZ ARANYMADÁR
A FRANCIA KIRÁLYKISASSZONY
A HALÁSZ FIA
KUTYA SZERETNE LENNI
LEÁNYKŐ
A VÁNDORLEGÉNYEK
TÖBBSINCS KIRÁLYFI
SZENT PÉTER ATYAFIAI
A KINCSES BOJTÁR
HAJNAL
ÖRDÖG KÖVE
A VÉN SZOLGA
KÖKÉNY MATYI
KOLONTOS PALKÓ
A VÉNLEÁNY
ATTILA FÖLDJE
LEHEL KÜRTJE
BOTOND
CSICSER
A CSUDAKARD
A JÉGPÁNCÉLOS VITÉZ
A SZOMORÚFŰZ
BOLOND JANKÓ
A SZENTDEMETERI KASTÉLY
A NAPNYUGATI KIRÁLY LEÁNYA
KRISZTUS URUNK MUZSIKÁJA
A VITÉZ SZABÓLEGÉNY
A KECSKEBÉKÁK KIRÁLYA
A SZÍNÉBEN VÁLTOZÓ KIRÁLYNÉ
A CIGÁNY HALÁLA
A SZAMÁR FÜLE
A SZÁRNYAS KIRÁLYFI
A HALÁL ANYJA
A SZÁRNYAS ÁLLATOK BESZÉDJE
A NAP FÁJA
HÁROM TÜNDÉR
A PARÁZS
A SZERENCSEKRAJCÁR
A BUJDOSÓ HERCEG
A REMETEKIRÁLY
A LÉLEK
AZ ÁRVÁK PÉNZE
A TISZA
A VILÁGSZÉP ÚRFI
MESE A KALÁSZRÓL
A PRÜCSÖK KRAJCÁRKÁJA
A LÉGY
MIT BESZÉLTEK A SZAMARAK?
A REST TÖBBET FÁRAD
SZENT LÁSZLÓ
EMBER ÉS ÁLLAT
A GOMBA
A BOR
HIRIPNÉ FIAI
A RÁC
A MEZEI EGÉR
A SZEGÉNY EMBER KIRÁLYSÁGA
SZENT ANNA TAVA
A KÉK LILIOM
MAROS ÉS OLT
A SOKNEVŰ KIRÁLYFI
A KIRÁLY ÉS A BOGNÁR
GYÖNGYSZÍN ILONA
A SZEGÉNY MEG A GAZDAG LEGÉNY
A TALÁLÓS MESE
SZEMET SZEMÉRT
A SZEGÉNY ASSZONY SZÍVE
DEÁK BALÁZS
A PAPUCS SZAGGATÓ KIRÁLYKISASSZONYOK
BENET ÚR
A HŰ SZOLGA
A GRÓFKISASSZONY
A PÖSTYÉNI LEÁNYKÚT
A VÖRÖS SAPKA
SZEREDY GÁSPÁR
BÉLA KISASSZONY
ISTENÉ A SZÁLLÁS
NAPLEÁNYA KIRÁLYKISASSZONY
A MEGSZÁMLÁLHATATLAN SOK JUH
FESZÜLET A FÁBAN
A HAMIS ESKÜ
AZ EMBER A LEGERŐSEBB
RŐSZEL BORIS
MÉSZÁROS GYURI
PÓKY PÉTER
AZ ARANYHAL
A SZÉLVÁRI CSUDAVIRÁG
AZ ÁRVALÁNYHAJ
KERECSÉNYI LÁSZLÓ
A GALAMBOK
A BIKA
SZEGFŰHAJÚ JÁNOS
A KOLOZSVÁRI BÍRÓ
AZ IKREK
A PELIKÁNMADÁR
A KECSKEKÖRMÖK
CSONKA ÉS SÁNTA PAJTÁS
A KÁPOLNA HARANGJA
A MOHOS TULKAI
JANKALOVICS
"ITT A VÉGE"


Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesékAZ ARANYGYAPJAS KOSOK A TALLÉROS KALAP A HÉTSZÉPSÉGŰ KIRÁLYKISASSZONY HAMMAS GYURKA A HALÁSZ FIA A FEKETE HAVAS A TIZENKÉT VARJÚ JANKALOVICS A KEREK KŐ TÖBBSINCS KIRÁLYFI AZ ELRABOLT KIRÁLYKISASSZONY JÉGORSZÁG KIRÁLYA KONDÁS JANKÓ AZ EMBER A LEGERŐSEBB VAS LACI A SÓ MELYIK ÉR TÖBBET? A SÜNDISZNÓ A DESZKAVÁRI KIRÁLYFI A HAZUG LEGÉNY A TEJKÚT A VILÁGVÁNDORA HERCEG FURULYÁS PALKÓ A SZÁRNYAS KIRÁLYFI AZ ARANYTULIPÁN A PELIKÁNMADÁR SZÓLÓ SZŐLŐ, MOSOLYGÓ ALMA, CSENGŐ BARACK A HÁROMVADAS KIRÁLYFI AZ ARANYFOGÚ KIRÁLYFIAK SZERENCSÉNEK SZERENCSÉJE AZ ARANYMOZSÁR GYÖNGYVIRÁG PALKÓ A CSÚNYA KIRÁLYFI ÉS A SZÉP KIRÁLYKISASSZONY TEDDNEKI JÁNOS A BÉKA-KIRÁLYKISASSZONY JAKAB ÉS A ZAB A CSUDAEREJŰ SÁR A KIRÁLY NYULAI TAMÁS KOCSIS A VÖRÖS TEHÉN A SZALMA KIRÁLY MI VAN A LÁDIKÓBAN? A VARJÚKIRÁLY BOLOND JANKÓ A BUJDOSÓ MACSKA SZÉP PALKÓ A SZEGÉNY EMBER SZŐLŐJE GYÖNGYIKE A SZERENCSEKRAJCÁR CSALI MESE


RÉKA KIRÁLYNÉ SÍRJA
A GYERMEKEK FALUJA
A SZEGÉNY EMBER ÉS A RÓKA
FIRTOS LOVA
TÜNDÉR ERZSÉBET
ÖRDÖG ÁRKA
A KÚTÁGAS
HATTYÚ VITÉZ
A RÓZSÁT NEVETŐ KIRÁLYKISASSZONY
HALÁSZ JÓZSI
A
CSUDAEREJŰ SÁR
GYÖNGYVIRÁG PALKÓ
A BÁRÁNY MÁJA
A SZEGÉNY EMBER SZŐLŐJE
FADÖNTŐ
A LJETAVAI PAP
ÖRDÖG JÁNOSKA
A VADGALAMB ÉS A SZARKA
A GRIFFMADÁR
KACOR KIRÁLY
MEZŐSZÁRNYASI
A CIGÁNY A POKOLBAN
A VÁLTOTT GYERMEK
ÖRDÖG RÓZSA
HARAGSZIK-E, GAZDURAM?
VAS LACI
CSALI MESE
A GYERTYA MEG A VASFŰ
PIHÁRI
FÉLSZ
A SÜNDISZNÓ
A TÖRÖK BASA
A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ
FURULYÁS PALKÓ
A TÁLTOS ASSZONY
AZ EZÜSTLÓ
A GULYÁS LEÁNYA
PENGŐ
A BUJDOSÓ MACSKA
AZ ARANYPÁLCA
AZ ÖRDÖG ÉS A TÓT FIÚK
PRÜCSÖK
HÁROM KÍVÁNSÁG
KERMOMIÉTI
A HALHATATLANSÁG ORSZÁGA
A TEHÉN ÉS A LÓ
AZ OKOS LEÁNY
ISTEN ÁLDÁSA
A DÖGLÖTT EGEREK
MIÉRT NINCS A CIGÁNYNAK BÚZÁJA
VÍZI PÉTER ÉS VÍZI PÁL
A RÁC, A RÓKA MEG A SZARKA
A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR
A KEREKES FIA
A GALAMB, A RÉCE MEG A LÚD
A KÚT
A LEGSZERENCSÉSEBB ÓRA
AZ OBSITOS
A TALLÉROS KALAP
MÁTYÁS KIRÁLY JUHÁSZA
LUDAS MATYI
MOLNÁR FERKÓ
AZ ARANYFONÁL
KONDÁS JANKÓ
TRÉFÁS MESÉK
AZ ŐZHÚS
KUTYA, MACSKA, EGÉR

BENEDEK ELEK: VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK

AZ ARANYEKE
HABAKUK
HARAGSZIK-E, GAZDURAM?
A MEGFELEZETT AJÁNDÉK
A GRÓFKISASSZONY
TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL
BUKTÁNOVICS BUKTÁN
A CSUDAÁLLATOK
PÉTER ÉS JANCSI
BÉLA KISASSZONY
KILENC
A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR
A VÖRÖS SAPKA
KISOKOSKA
A DICSEKEDŐK
A CSIZMADIA SZERENCSÉJE
A KIRÁLY KÉPE
IGAZSÁG ÉS HAMISSÁG
AZ ÁRVÁK PÉNZE
A MACSKA MEG AZ EGÉR
A ROSSZ ÉS A JÓ SZEG
A VASORRÚ BÁBA
A NAGYOT MONDÓ LEGÉNY
A HÁROM KÍVÁNSÁG
MIT BESZÉLTEK A SZAMARAK?
A MEGŐRIZETT JUHOK
A FŐTT BORSÓ
TOLDI MIKLÓS
A KOLOZSVÁRI BÍRÓ
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A HUSZÁR
MÁTYÁ
S KIRÁLY ÉS A SZÁZESZTENDŐS EMBER
MESE EGY BOLOND EMBERRŐL ÉS EGY BOLOND ASSZONYRÓL
A LÓ MEG AZ EGÉR
A LOMPOS MEDVE
A FARKAS KOMA KÁNTORSÁGA
AZ ÖRDÖG HÍDJA
BOLONDOS GYURKA
FADÖNTŐ
A NYULAK PÁSZTORA
A BÍRÓ LEÁNYA
RÓKÁNÉ MEG A RÁK
RÓKÁNÉ MEG A VADGALAMB
RÓKÁNÉ FOGA LIBACOMBRA VÁGYIK
RÓKÁNÉ LAKODALMA
MACKÓ KOMA ÉS RÓKÁNÉ KOMÁMASSZONY
KIÉ A BUNDA?
HOLLÓ ÚR MEG RÓKÁNÉ
A BOLONDOK
MEGÖLŐ ISTEFÁN
ÖRDÖG JÁNOSKA
PIPE KISASSZONY
A MEZEIEGÉR
A BANYA
JÁNOS VITÉZ
A KULCS
A BIMBÓ
AZ EGERECSKE
DOLGOZZ, MACSKA!
A TÜLÖKVÁR
SZENT ANNA TAVA
MAROS ÉS OLT
A TORDAI HASADÉK
FIRTOS ÉS TARTOD
A VÁRÉPÍTŐ MEG A FORRÁSFAKASZTÓ TÜNDÉR
MIRKÓ KIRÁLY ÉS A BŰBÁJOS
A NAGY BŰBÁJOS
TÜNDÉRORSZÁGBAN
SZIKRA
AZ ÖREG MEG AZ IFJÚ CSUDAFA
A FÖLD SZELLEME
CSENGŐVISSZHANG
VÉGE JÓ, MINDEN JÓ